PTS granskar undantag från femdagarsutdelning

2017-11-02

Post- och telestyrelsen (PTS) begär att Postnord redovisar alla undantag från femdagarsutdelning i Sverige. Syftet är att få en större insyn i hur Postnord tillämpar undantagsmöjligheten.

Grundregeln är att Postnord, som tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, ska dela ut post fem dagar i veckan. Det finns dock möjlighet att göra undantag från femdagarsutdelning. Det sker i dagsläget när långa avstånd och svår tillgänglighet gör det alltför betungande för Postnord att upprätthålla en daglig utdelning till dessa hushåll.

Det finns för närvarande omkring 1000 hushåll i Sverige som har undantag från femdagarsutdelning.

Inriktningen är att det inte ska bli fler hushåll i glesbygden som undantas femdagarsutdelning, och att de som idag är undantagna inte får en sämre postservice.

PTS ser över reglering och efterlyser information om undantag

Under 2017 har PTS varit involverad i tre ärenden som rör glesbygdsområden där Postnord föreslagit att postutdelningen förändrats. I samtliga fall anger Postnord att behovet av förändringarna beror på att länstrafiken eller andra underentreprenörer har förändrat sin verksamhet. Efter dialog med bland andra postanvändarna har Postnord modifierat de ursprungliga förslagen.

I takt med att förutsättningarna för postutdelning förändras kan liknande situationer uppstå i andra områden. Det behövs mer kunskap för att Postnord och PTS ska kunna hantera dessa situationer på bästa sätt framöver.

– Vi kan konstatera att om insamlings- och utdelningsfrekvensen blir lägre än två dagar per vecka så kan det uppstå problem, exempelvis med att betala fakturor, säger Emma Maraschin, chef vid PTS enhet för posttillsyn. PTS har därför begärt att Postnord ska beskriva hur möjligheten att göra undantag från femdagarsutdelning används i praktiken. Vi behöver bland annat veta hur vanligt det är med utdelning en dag i veckan.

PTS kommer också se över om de krav myndigheten ställer på Postnord behöver förtydligas, till exempel genom tillståndsvillkor eller föreskrifter.

Mer information
Olof Bjurö, chef PTS postavdelning, 070-811 40 05
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Samhällsomfattande posttjänst

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att Postnord ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska också Postnord ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. Postnord ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.