Svenskarna fortsatt nöjda med posttjänster men kvaliteten försämras

2016-03-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra två undersökningar inom postområdet, där den ena visar på nuläget, ”Befolkningens användning av posttjänster”, och den andra tar upp behovet inför framtiden, ”Användares behov av posttjänster”.

Båda undersökningarna visar också att konkurrensen på postmarknaden ökar.

Undersökningen ”Befolkningens användning av posttjänster” visar att 75 procent är nöjda med posttjänsterna, en minskning från 84 procent 2011. Samtidigt har klagomålen ökat. 44 procent har fått någon annans post de senast tre månaderna, en ökning med 4 procent från 2011. Det gäller både tätort och glesbygd.

– Även om PostNord uppfyller kraven i postförordningen ser PTS allvarligt på att kvaliteten i PostNords utdelningsverksamhet har försämrats och kommer därför öka våra tillsynsinsatser. PTS avser att följa klagomåls- och kvalitetsstatistiken löpande varje månad. Myndigheten har också en tät dialog med PostNord, säger Gabriel Rhawi, analytiker på PTS.

Kvalitetsförsämring och ökad konkurrens

Kvalitetsförsämringen styrks även av PostNords egen statistik, SWEX-mätningen, som visar att befordringstiderna för A-post minskat från 94,5 procent 2011 till 89,75 procent i årets mätning.

– Vi ser också att konsumenternas möjlighet att välja distributör när man e-handlar ökar. Ökad valfrihet ökar konkurrensen och det är glädjande. Nu kan fler än 40 procent välja bland flera distributörer. Ett större utbud gynnar alla, säger Gabriel Rhawi.

Läs hela Befolkningens behov av posttjänster

Den andra undersökningen, Användarens behov av posttjänster, tar fasta på vilka behov privatpersoner och små och mindre företag i glesbygd behöver i framtiden.

– Det är viktigare att ha nära till posttjänster än att utdelning alltid sker fem dagar i veckan, det anser både privatpersoner och företag. Det finns också skillnader mellan olika användargrupper. Till exempel vill företag ha utdelning på morgonen medan privatpersoner kan tänka sig att få posten på eftermiddagen, säger Pär Lindberg, utredare vid PTS.

Posttjänster kommer även i framtiden att vara viktiga för hushåll och företag även om behoven och förutsättningarna förändras över tid, till exempel går antalet brev som skickas ned medan paketen ökar.

– Det gör att det finns anledning att se över hur den samhällsomfattande posttjänsten ska vara utformad i framtiden, säger Pär Lindberg.

Läs hela Användarens behov av posttjänster

Fakta om undersökningarna

Rapporten ”Befolkningens användning av posttjänster” har gjorts  av konsultföretaget Sweco på uppdrag av PTS och bygger på svar från 1000 telefonintervjuer i januari 2016 med ett statistiskt urval.

Rapporten ”Användarens behov av posttjänster” har gjorts av konsultföretaget Stelacon på uppdrag av PTS och bygger på svar från enkäter från 2000 privatpersoner och 200 mindre företag i glesbygd.

Regeringen har fattat beslut om översyn av postlagstiftningen. Utredningen ska lämna ett delbetänkande den 31 mars 2016 och beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2016. Se direktiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle