Klagomålen på postmarknaden ökar men konkurrensen blir bättre

2016-04-14

Den svenska postmarknaden är likt tidigare år stabil, men klagomålen ökar betydligt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk postmarknad 2016.

Klagomålen till PTS har ökat med 31 procent mot föregående år. Främst gäller det brister i utdelningen, antingen att försändelser inte nått mottagaren, varit försenade eller att man fått någon annans brev. En förklaring till att klagomålen gällande utdelningsproblem har ökat är de olika rationaliseringsåtgärder som PostNord har genomfört under året för att möta effekterna av fortsatt fallande brevvolymer.

Myndigheten inledde under 2015 flera tillsynsärenden med anledning av de ökade kvalitetsbristerna i postdistributionen och har haft regelbundna uppföljningsmöten med PostNord. Genom tillsyn och uppföljning kan PTS ställa krav på PostNord för att kvaliteten i postservicen ska bibehållas.

Ökad konkurrens

Den konkurrens som idag finns på postmarknaden har förstärkts genom ett utökat samarbete mellan olika post- respektive tidningsdistributörer. Samtidigt fortsätter e-handeln att öka vilket gör att det skickas fler paket. Mer än 40 procent av befolkningen kan numera, tack vare den konkurrens som finns på paketmarknaden välja mellan olika distributörer för de varor man beställt.

– PTS ser mycket positivt på den ökande konkurrensen som gör att priser och utveckling av användarvänliga tjänster kommer i fokus.  Samtidigt är det viktigt att PostNord kommer till rätta med de problem som uppstått i utdelningen och att det ökade samarbetet mellan post och tidningsdistributörerna utvecklas på ett ordnat sätt, säger Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör.

Om rapporten

Rapporten "Svensk postmarknad 2016" följer bl.a. upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor. Rapporten utgår från såväl egen statistik och analys som statistik från branschen.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Ta del av rapporten