Posttjänster fortsatt viktiga för svenskarna

2015-04-15

Den svenska postmarknaden är fortsatt stark vad gäller volym och omsättning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk postmarknad 2015 som publiceras i dag.

PTS har på regeringens uppdrag granskat och analyserat den svenska postmarknaden.

Måttlig men stabil volymminskning

I rapporten konstaterar PTS att brevvolymerna faller, men det sker i en ganska stabil takt på mellan 3 och 5 procent per år. 

- Det visar att postverksamheten är en samhällsviktig resurs. Många människor förlitar sig på posten och ser det som ett säkert sätt och tillförlitligt sätt att kommunicera på, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Samtidigt som brevvolymerna minskar så kan PTS konstatera att e-handeln fortsätter att öka. Tillväxten inom e-handeln leder till att det skickas fler "småpaket", så kallade varubrev. Även volymerna för större paket och större brevförsändelser förväntas öka med anledning av e-handelstillväxten.

Fortsatt stor omsättning på postmarknaden

Också omsättningen för brevmarknaden totalt i landet har minskat, men förändringen i omsättning sker i långsammare takt än volymförändringen. Brevmarknaden i Sverige omsätter fortfarande nära 12 miljarder kronor per år.

Posten fortsatt dominerande aktör

Vad gäller konkurrensen på marknaden så visar PTS rapport att aktörer som t.ex. Bring Citymail fortsätter att öka sin marknadsandel något. Posten AB fortsätter dock att vara den dominerande aktören med en marknadsandel baserad på omsättning på knappt 93 procent.

Läs rapporten.

Om rapporten

Rapporten "Svensk postmarknad 2015" följer bl.a. upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor. Rapporten utgår från såväl egen statistik och analys som statistik från branschen.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55