Tydlighet och samarbete krävs i betaltjänstfrågan

2014-02-28

Kommunernas, länens och statens ansvar i frågan om betaltjänster behöver förtydligas ytterligare. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som nu lämnats över till regeringen.

I dag lämnar PTS över rapporten "Grundläggande betaltjänster i förändring" till regeringen. I rapporten beskriver PTS de åtgärder som myndigheten vidtagit på betaltjänstområdet under 2013, utvecklingen som sådan inom området och en analys av hur sårbara vissa orter i Sverige är vid en minskad tillgänglighet till kontanthantering. Med grundläggande betaltjänster menas kontantuttag, betalningsförmedling och möjlighet att deponera dagskassor.

I rapporten konstaterar PTS att de grundläggande betaltjänsterna påverkas av en snabb teknik- och strukturförändring samtidigt som lösningar för kontant betalning i vissa avseenden blir mer svårtillgängliga. De statliga insatserna behöver därför anpassas för att möta de behov som uppstår och PTS bedömer att dessa insatser kan behöva göras på olika nivåer; nationellt, regionalt och lokalt.

- Om de personliga tjänsterna försvinner riskerar vi en situation där människor, som av olika anledningar inte kan använda digitala tjänster, hamnar i ett verkligt utanförskap. Det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans för att möta de behov som kan uppstå.

Analys av sårbarheter i betaltjänstfrågan

PTS har genomfört en särskild analys av olika sårbarheter när det gäller tillgången till grundläggande betaltjänster. Analysen visar bland annat att förhållandevis många orter skulle få mycket långa avstånd till kontantuttag om den befintliga uttagsmöjligheten skulle försvinna. Samtidigt skulle man, när det gäller möjligheten att betala räkningar, på flera orter få ett medelavstånd på över 1,5 mil till närmaste betalningsförmedling om det befintliga servicestället skulle stänga.

- För många mindre orter är tillgången till grundläggande betaltjänster en väldigt viktig fråga. Om de grundläggande betaltjänsterna skulle försvinna finns det risk för att även annan service på orten går förlorad. Det kan också innebära en stor utmaningen för såväl det lokala näringslivet som de ideella föreningar som är verksamma på orterna eftersom de ofta är beroenda av att kunna hantera kontanter.

Tydlig ansvarsfördelning viktigt

PTS pekar i rapporten på att det krävs ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa goda förutsättningar för hanteringen av grundläggande betaltjänster efter 2016. Myndigheten har uppmärksammat ett antal frågor som behöver klargöras i det kommande arbetet. Det gäller bland annat

förtydligande av fördelningen av myndighetsansvaret för grundläggande betaltjänster mellan nationella myndigheter, länsstyrelser och kommunerförtydligande av kommunernas ansvar och fördelningen av ansvar mellan länsstyrelse och kommun när det gäller personer som behöver ett mer omfattande stöd när det gäller betaltjänster.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55