Svenskarna inte beroende av femdagarsutdelning av post

2014-02-25

Svenskarna är i huvudsak nöjda med hur postservicen fungerar. Något mer än hälften anser sig inte vara beroende av att få post fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra.

Företaget Sweco har på uppdrag av PTS intervjuat sammanlagt 1000 svenskar om deras syn på Postens service och användning av posttjänster.

Undersökningen visar bland annat att svenskarna som helhet är nöjda med postservicen. Bland annat är de intervjuade nöjda med kunnandet och bemötandet hos Postens personal.  Även om svenskarna som helhet är nöjda med postservicen så minskar nöjdheten vad gäller själva utdelningen.  Orsakerna till missnöjet är främst att posten kommer fel eller att posten inte kommer när man har förväntat sig.

Mer än hälften anser sig inte beroende av femdagarsutdelning

I undersökningen uppger något mer än hälften av de tillfrågade att de inte är beroende av att få post fem dagar i veckan. Det är framförallt de yngre och personer i större städer som inte är beroende av femdagarsutdelning.

– I takt med att allt fler betalar räkningar och utför andra ärenden över internet så minskar behovet av femdagarsutdelning. Samtidigt ser vi att det finns grupper, till exempel äldre och företagare, som anser sig vara beroende av femdagarsutdelningen. Detta är en intressant utveckling men vi ser ingen anledning att ifrågasätta femdagarsutdelningen.

Fyra av tio har fått fel post

Nästan fyra av tio uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har fått någon annan persons post, vilket är en minskning jämfört med 2012 års undersökning. Enligt undersökningen är det främst i Stockholms- och Malmöregionen som detta inträffar.

– För några år sedan hade vi problem med utdelningen i Stockholmsområdet, och då var missnöjet större. Men vi vet att Posten har vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

– Som helhet så visar den här undersökningen att användarna ger ett väldigt bra betyg till Postens service. Kunderna uppfattar att Posten till största del lever upp till sitt åtagande och uppdrag.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Om Postens samhällsomfattande uppdrag

PTS har beslutat att Posten AB ska tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Det innebär att Posten ska erbjuda en posttjänst av god kvalitet som ska finnas i hela landet och som innebär att alla kan ta emot och skicka postförsändelser till rimliga priser.

Posten ska dela ut post vardagar måndag-fredag. I områden med liten befolkning och långa avstånd, eller där andra förhållanden gör det extra svårt att ha daglig utdelning, kan undantag från den ordinarie femdagarsutdelningen accepteras.

Minst 85 procent av de brev som lämnats in till Posten för övernattbefordran inom landet före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut påföljande arbetsdag. Minst 97 procent av breven ha delats ut inom tre arbetsdagar.

Posten ska också upprätthålla ett servicenät med brevlådor, postombud och företagscenter som så långt möjligt motsvarar användarnas behov.