Kraftig ökning av svenskarnas e-handel

2014-04-09

E-handeln i Sverige ökar kraftigt. Det framgår av Post- och telestyrelsens rapport "Service och konkurrens". Samtidigt sjunker brevvolymerna. Detta innebär nya utmaningar för postmarknaden.

Enligt PTS rapport "Service och konkurrens", som utgår från såväl egen statistik och analys som statistik från branschen, är en av de viktigaste trenderna på postmarknaden just nu den kraftigt ökande e-handeln. Bara mellan 2012 och 2013 ökade omsättningen i den svenska e-handeln med 17 procent, vilket kan jämföras med detaljhandeln i övrigt som ökade med drygt två procent. Tillväxten inom e-handeln leder till att det skickas fler "småpaket", så kallade varubrev. Även volymerna för större paket och större brevförsändelser förväntas öka med anledning av e-handelstillväxten.

Brevvolymer fortsätter att minska

Samtidigt fortsätter brevvolymerna att minska. Även om minskningstakten under 2013 bromsat in något så skickas det i dag drygt en miljard färre brev jämfört med år 2000. Bakom minskningen ligger främst ett ökat användande av elektroniska kommunikationsmedel.

– Trots minskningen skickas det fortfarande över 2,5 miljarder brev om året. Till detta kommer det ökande antalet e-handelsförsändelser. Denna utveckling understryker att det fortfarande finns ett mycket starkt behov av en postdistribution av god kvalité som når alla i hela landet. Hur detta på sikt ska säkerställas på bästa sätt är en fråga som PTS kommer att fortsätta att bevaka.

Posten fortsatt dominerande aktör

Vad gäller konkurrensen på marknaden så visar PTS rapport att aktörer som t.ex. Bring Citymail fortsätter att öka sin marknadsandel något. Posten AB fortsätter dock att vara den dominerande aktören med en marknadsandel baserad på omsättning på knappt 93 procent.

Rapporten presenteras i dag vid PTS postdag, som vänder sig till företag, myndigheter och organisationer som har någon form av koppling till postbranschen. Postdagen kommer att webbsändas.

Om rapporten

PTS har på regeringens uppdrag granskat och analyserat den svenska postmarknaden. Rapporten "Service och konkurrens 2014" följer bl.a. upp tillgängligheten till posttjänster, konkurrenssituationen på de olika delmarknaderna på postområdet och hur postoperatörerna lever upp till sina tillståndsvillkor. Rapporten utgår från såväl egen statistik och analys som statistik från branschen.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55