Billigt skicka brev inrikes men dyrare utrikes

2014-11-26

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en internationell jämförelse av priserna för brev- och pakettjänster. Jämförelsen visar att de svenska priserna i ett internationellt perspektiv ligger i ett mellanskikt.

PTS har jämfört de svenska priserna för inrikes och utrikes befordran av 1:a klassbrev (brev som ska vara framme dagen därpå om dessa skickas inom landet, eller inom tre dagar om de skickas till utlandet) och postpaket med motsvarande priser i Norge, Danmark, Finland, Island, Tyskland och Storbritannien. Syftet har varit att bedöma om Postens konsumentpriser anses vara rimliga ur ett internationellt perspektiv.

Skillnad i prisutveckling mellan brev och paket

PTS jämförelse visar att det är förhållandevis billigt för svenskarna att skicka inrikes 1:a klassbrev. Däremot är de svenska priserna höga jämfört med några av de andra nordiska länderna när det rör sig om att skicka 1:a klassbrev till andra europeiska länder.

Enligt PTS jämförelse finns det påtagliga skillnader i den svenska prisutvecklingen mellan brev och paket. Medan priset på inrikes 1:a klassbrev endast höjts med drygt 9 procent under en tioårsperiod fram till 2014, så har till exempel priset på den lägsta viktklassen av postpaket ökat med nästan 35 procent.

När man ska skicka inrikes postpaket så får de svenska konsumenterna också betala mer än sina nordiska grannar.

Stora skillnader i principer för prissättning

PTS kan konstatera att det finns klara skillnader i de prissättningsprinciper som används av postoperatörerna i de jämförda länderna. Till exempel så finns det stora skillnader i hur man delar in viktklasserna för paket. Vissa operatörer har också en differentierad prissättning mellan olika delar av Europa respektive övriga världen när det handlar om utrikes paket.

Sammanfattningsvis visar PTS rapport att de svenska konsumentpriserna befinner sig på en medelnivå sett i förhållande till de jämförda länderna.

Denna rapport tar inte hänsyn till kvaliteten på de olika tjänsterna. När det gäller kvaliteten brukar emellertid den svenska Posten ligga i topp i världen. PTS egna mätningar visar också att svenskarna som helhet är nöjda med postservicen.

- I dag skickar vi allt färre brev samtidigt som e-handeln ökar. Posten står också inför utmaningen med en alltmer glest befolkad landsbygd som gör att kostnaderna för att tillhandhålla service längst ut ökar. PTS följer Postens verksamhet noga. Det gäller inte minst prissättningen och denna rapport är en viktig del i detta arbete, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.

Mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55