PTS hantering av känsliga uppgifter och rutiner vid begäran om allmän handling

2024-02-15

Post- och telestyrelsen (PTS) förklarar hur myndigheten hanterar känsliga uppgifter samt vilka rutiner som finns vid begäran om allmän handling.

Det har inkommit frågor till PTS kring hur myndigheten hanterar uppgifter som hämtas in från aktörer inom elektronisk kommunikation och post.

Uppgifter hanteras enligt gällande regler

PTS hanterar en rad olika uppgifter från marknadens aktörer. Uppgifterna används i exempelvis myndighetens arbete med analys av marknaderna för att fastställa behov av reglering, tillsyn, stöd eller säkerhetshöjande åtgärder.

I vissa fall kan det handla om känsliga uppgifter, ur såväl konkurrens- som säkerhetsperspektiv. PTS hanterar dessa uppgifter i enlighet med offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Om det rör sig om uppgifter av riktigt känslig karaktär så hanteras dessa enligt säkerhetsskyddslagens bestämmelser.

Rutiner vid begäran om allmän handling

Alla uppgifter som lämnas in till PTS betraktas i normalfallet som allmänna handlingar, och kan därför begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen.  

I samband med en begäran om utlämnande av allmän handling genomför PTS alltid en självständig och noggrann sekretessprövning. Uppgifter som är känsliga och som omfattas av sekretess lämnas inte ut.

PTS kan i samband med prövningen även hämta in yttranden från uppgiftslämnaren kring vilka uppgifter som kan vara känsliga.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55