Nyheter i säkerhetsskyddslagstiftningen den 1 december 2021

2021-11-15

De nya bestämmelserna ställer högre krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och ger nya befogenheter till tillsynsmyndigheterna.

Nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen gäller från den 1 december 2021 och en ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955) träder i kraft samma datum. Detta innebär bland annat följande.

  • Säkerhetsskyddschefen får en mer framträdande roll och ett utökat ansvar.
  • Verksamhetsutövaren ska anmäla till tillsynsmyndigheten att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.
  • Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal.
  • Verksamhetsutövaren ska samråda med tillsynsmyndigheten vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet samt i samband med vissa säkerhetsskyddsavtal. Om ett förfarande är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt får tillsynsmyndigheten besluta att förfarandet inte får genomföras.
  • Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningens krav.

Löpande uppdateringar hos PTS

Tiden fram till att den nya lagstiftningen börjar gälla är knapp. PTS kommer löpande uppdatera sin webbinformation om vad ändringarna innebär, med uppdaterade blanketter och nytt stödmaterial till verksamhetsutövarna.

Säkerhetsskydd på PTS webbplats

Mer information

Annette Norman, enheten för säkerhetsskydd, 08-678 56 29

För frågor till PTS om säkerhetsskydd, kontakta oss på sakerhetsskydd@pts.se

Läs mer om de nya reglerna

Ta del av den nya förordningen och regeringens proposition. 

Ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

Regeringens proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet.