Hot och risker inom post och telekom analyserade

2021-01-14

Långvariga strömavbrott och tillgänglighetsattacker är de största riskerna mot elektroniska kommunikationer. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) risk- och sårbarhetsanalys kring myndighetens ansvarsområden. Inom postområdet är bristfällig reservkraftförsörjning en sårbarhet.

PTS är en av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen. Därför ska PTS med jämna mellanrum genomföra en risk- och sårbarhetsanalys över verksamheten i de områden myndigheten ansvarar för.

Syftet med PTS risk- och sårbarhetsanalys är att bidra till en riskbild för samhället, ge underlag för bedömningar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten samt ge underlag för samhällsplanering.

Hot och risker inom området elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation är en förutsättning för att samhället ska fungera - inte minst vid allvarliga samhällspåfrestningar vilket den pågående covid-19-pandemin tydligt visat.

Myndigheten bedömer att långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker samtidigt mot flera operatörer bedöms utgör de största riskerna.

Dessutom kan fel och brister i hantering av operatörers infrastruktur, i programvara och hårdvara samt avbrott i förbindelser fortfarande leda till skadekonsekvenser men riskerna för dessa bedöms vara låga.

Hot och risker inom postområdet

Vad gäller postområdet så kan PTS konstatera att den samhällsomfattande posttjänsten är en samhällsviktig verksamhet.

Några av de sårbarheter som har identifierats är bristfällig reservkraftförsörjning, avskaffade drivmedelslager samt bristande legala förutsättningar för exempelvis prioritering av vissa försändelser vid en störning.

Myndigheten konstaterar också att en utmaning är att det inte finns någon myndighet som arbetar med eller ansvarar för krisberedskap och planering för höjd beredskap för paketleveranser.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 00