Nya föreskrifter om avgifter för 2021

2020-12-21

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2021 i nya föreskrifter.

PTS förvaltningsverksamhet finansieras till största delen av avgifter som tas ut från operatörer och tillståndshavare. Avgifterna baseras på prognoser på PTS egna kostnader för verksamheten samt prognoser på marknadens uppgifter om volymer och omsättning. Eftersom dessa prognoser varierar från år till år så kan PTS olika avgifter komma att justeras.  

PTS har nu beslutat om de avgifter som ska gälla 2021. De finns sammanställda i en ny föreskrift som börjar gälla den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ändringar

Enligt den nya avgiftsföreskriften kommer några avgifter kvarstå oförändrade och några förändras.

De avgifter som är oförändrade är:

  • Nummertillstånd
  • Posttillsyn
  • Obeställbara brev
  • Betrodda tjänster

För följande avgifter sker förändringar:

  • Höjd avgift för Anmälningspliktig verksamhet
  • Höjd avgift för Radiotillstånd
  • Höjd avgift för Beredskapsavgift
  • Sänkt avgift för Radioutrustning
  • Sänkt avgift för Utbyggnadslagen
  • Sänkt avgift för Paketleveranstjänster

Inom radiotillstånd respektive anmälningspliktig verksamhet höjs avgiften med ca 10 % respektive ca 5 %, medan höjningen inom beredskapsavgiften är marginell (ca 1 %). Höjningen inom radiotillstånd beror främst på PTS nya skyldighet att från den 1 januari 2020 beakta Sveriges säkerhet i hanteringen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare, vilket lett till ökade kostnader. Avgiften har varit oförändrad de senaste två åren. När det gäller anmälningspliktig verksamhet har PTS sedan 2016 sänkt avgiften eller lämnat den oförändrad. Detta har lett till minskat avgiftsöverskott inom området och att avgiften därför höjs år 2021.

Mer information om 2021 års avgiftsföreskrifter, inklusive exakta avgiftsnivåer inom respektive område ovan, finns i föreskrifterna PTSFS 2020:6.

Här finns information om hur PTS verksamhet finansieras. Där finns även Frågor och svar om PTS avgifter.

Mer information

Frågor om PTS finansiering och avgifter hanteras av ekonomienheten.
Mejla till fakturaservice@pts.se eller ring 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstjänst, 08-678 55 55