Inriktningen för telekomsektorns totalförsvarsarbete för sex år framåt är klar

2019-11-29

För att skapa förutsättningar för en sammanhållen planeringsprocess för totalförsvaret inom telekomsektorn har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram ett inriktningsdokument för perioden 2020–2025.

Syftet med inriktningen är att skapa en övergripande bild av totalförsvarsplaneringen, vilka områden som är prioriterade och vilka aktörer som behöver involveras.

Elektroniska kommunikationer är en grundläggande funktion för att dagens samhälle ska fungera. PTS och aktörerna inom sektorn elektronisk kommunikation arbetar gemensamt med förbyggande skyddsåtgärder som samhället har nytta av, redan i fredstid.

Tre områden som är prioriterade under de kommande sex åren är utbildningar, övningar och robusthetsåtgärder, som ska bidra till att stärka upp kommunikationsnäten, både nationellt och regionalt.

Inriktningsdokument

För mer information

Anna Wibom, projektledare för PTS totalförsvarsplanering, 08-678 55 58
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS arbete med totalförsvarsplanering

Sverige arbetar aktivt med att bygga upp totalförsvaret, som omfattar både militärt och civilt försvar. PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. Förutom utbildningar och övningar arbetar PTS även med föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en stärkt beredskap och att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig. www.pts.se/totalforsvar