Gemensam övning för att trygga tillgången till telefoni och internet när Sverige är under attack

2019-11-21

Post- och telestyrelsen (PTS) har tillsammans med nationella och regionala operatörer genomfört Telö 19, en återkommande övning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Stärkt beredskap och förmåga att hantera en situation då samhället utsätts för svåra påfrestningar och beredskapen höjs har varit utgångspunkt i övningen.

Övningen visar vad vi kan uppnå med samverkan när vi ställs inför en av de svåraste utmaningarna som man kan tänka sig, att hantera en situation då Sverige är under attack, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. PTS och sektorns aktörer arbetat aktivt för att stärka förmågan att stödja totalförsvaret, det vill säga Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap.

En viktig del i att öka beredskapen är att öva. Både för att alla berörda aktörer ska veta vad som är deras roll och ansvar och för att identifiera åtgärder som stärker samhällets motståndskraft.

Genom att utbilda och öva tillsammans stärker vi förmågan att upprätthålla elektroniska kommunikationer för ett tryggt och fungerande samhälle, säger Dan Sjöblom.

Telö 19 ingår i den serie av övningar som PTS genomför vartannat år tillsammans med sektorn elektronisk kommunikation. Övningen baserades på ett scenario där Sverige befinner sig i höjd beredskap. Deltagande organisationer var medlemmarna i Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG) samt representanter från nationella teleoperatörer, ett antal stadsnät, en länsstyrelse samt Försvarsmakten.

Telö 19 ingår även i PTS förberedelser inför totalförsvarsövningen TFÖ 2020, som genomförs av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2020.

För mer information

Lena Björlin, projektledare för Telö 19, 08-678 57 86
Rita Hammarstedt, chef, enheten för beredskap, 08-678 58 31
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS arbete med totalförsvarsplanering

Sverige arbetar aktivt med att bygga upp totalförsvaret, som omfattar både militärt och civilt försvar. PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. Förutom utbildningar och övningar arbetar PTS även med föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en stärkt beredskap och att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig. www.pts.se/totalforsvar