Telö 17 har avslutats – arbetet med att stärka förmågan för höjd beredskap fortsätter

2018-05-18

Telekomsektorns förmåga att stödja samhället vid höjd beredskap har stärkts. Utvärderingsrapporten visar att Telö 17 har gett sektorn en gemensam grund att stå på och samsyn kring vilka frågor som behöver drivas vidare i det fortsatta totalförsvarsarbetet.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Post- och telestyrelsen (PTS) genomför därför åtgärder med inriktning på utveckling och uppbyggnad av det civila försvaret inom totalförsvaret.

Inom ramen för Telö 17 har både utbildningar och övning genomförts. Under övningen deltog cirka 130 personer; företagsledningar, krisledningar och kommunikatörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Det finns flera utmaningar för sektorn elektronisk kommunikation, vilka identifierades under Telö 17. Det handlar exempelvis om att stärka kapacitet och redundans i kommunikationsnät och tjänster, bygga upp organisatorisk förmåga vid höjd beredskap samt tydliggöra mandat och ansvar.

– Jag vill tacka telekomsektorns aktörer för det stora engagemanget under 2017 års övning. Telö 17 visade att det finns utmaningar men att vi har goda förutsättningar för att ta oss an dessa. Nu går vi vidare med det viktiga arbetet att stärka sektorns förmåga att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Det är en fråga som har mycket hög prioritet på myndigheten, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Arbetet med att stärka totalförsvarsförmågan inom sektorn är ett långsiktigt arbete. Att bygga upp sektorns förmåga inför den stora totalförsvarsövningen 2020 är ett delmål på vägen. Utifrån vad som framkommit vid bland annat Telö 17 kommer PTS att arbeta vidare inom många olika områden: samverkan med sektorernas aktörer och andra myndigheter, robusthetshöjande åtgärder, utbildningar och övningar samt föreskrifter och tillsyn.

Telö 17 arrangerades av PTS i samarbete med Försvarshögskolan.

Erfarenhets- och utvärderingsrapporter Telö 17

Mer information

Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 56 59.
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Bakgrund Telö

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört krisberedskapsövningar för sektorn elektronisk kommunikation vartannat år sedan 2005. Tidigare övningar har främst varit inriktade på väderrelaterade händelser. På grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget har regeringen beslutat att den svenska totalförsvarsförmågan ska återtas. Telö 17 har därför genomförts med höjd beredskap som scenario. Telö 17 ingår i en serie av övningar för sektorn elektronisk kommunikation som PTS genomför i enlighet med utbildnings- och övningsstrategin för krisberedskap åren 2017–2021.