PTS avslutar granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete

2018-05-08

Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar sin granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete. Granskningen har gett PTS en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism. Aktörer som bedriver den här typen av verksamhet ska ha det säkerhetsskydd som verksamheten behöver.

PTS har granskat hur ett antal operatörer identifierar och dokumenterar behovet av säkerhetsskydd samt vilka processer och rutiner de använder för sitt arbete med säkerhetsanalyser.

PTS har fått tillräcklig information om operatörernas processer och rutiner samt om pågående och planerade säkerhetsåtgärder. Den fördjupade kunskapen kommer att ligga till grund för myndighetens fortsatta arbete på område. Myndigheten avslutar sin granskning.

Mer information

Joanna Rutkowska, nätsäkerhetsavdelningen: tfn: 08-678 57 16
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av säkerhetsskydd

Bestämmelser om säkerhetsskydd gäller både offentlig och privat verksamhet. Aktörer som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda hemliga uppgifter och sin säkerhetskänsliga verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott eller andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetsskyddet är ett viktigt verktyg för att stärka totalförsvaret och skydda planeringen från antagonistiska skador och angrepp.

PTS har tillsynsansvar inom sektorn elektronisk kommunikation. Det innebär att PTS har till uppgift att kontrollera operatörernas säkerhetsskyddsarbete. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, som denna granskning är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.