PTS är en av tillsynsmyndigheterna för NIS-lagen

2018-06-29

Riksdagen har beslutat om en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Post- och telestyrelsen (PTS) är en av de utsedda tillsynsmyndigheterna.

Den nya lagen innebär att det kommer att ställas nya säkerhetskrav på informationssystem och nätverk för företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster. Enligt de nya kraven ska företagen arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet samt rapportera incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

PTS är utsedd till tillsynsmyndighet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom digital infrastruktur och leverantörer av digitala tjänster. Digital infrastruktur är enligt reglerna vissa leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner. Digitala tjänster är vissa molntjänster, e-handelsplatser och sökmotorer.

PTS förbereder sig nu för att ta sitt tillsynsansvar. Myndigheten utreder bland annat vilka aktörer som kommer att omfattas av reglerna och om det finns behov av att ytterligare förtydliga säkerhetskraven för de samhällsviktiga tjänsterna på området. För digitala tjänster finns redan säkerhetskrav som gäller i EU-kommissionens genomförandeförordning.

MSB har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige. Det innebär bland annat att MSB tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2018. MSB:s regler beslutas och träder i kraft under hösten.

Mer information
Joakim Strålmark, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 55 69
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet med åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering.

Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). MSB samordnar arbetet i Sverige. PTS är en av sju tillsynsmyndigheter i Sverige.

Läs mer:

NIS-lagen (SFS 2018:1174)
NIS-förordningen (SFS 2018:1175)
NIS-direktivet på MSBs webbplats
EU-kommissionens genomförandeförordning