PTS tar snart ut avgift enligt utbyggnadslagen

2017-11-20

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer inom kort att börja ta ut avgifter av operatörer för tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, den så kallade utbyggnadslagen.

PTS kommer i december att börja ta ut avgifter av operatörer som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät, och som är anmälda hos myndigheten. Detta sker i enlighet med lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - den så kallade utbyggnadslagen - i kombination med de nyligen beslutade föreskrifterna på området (PTSFS 2017:3).

Syftet med avgiften är att den ska finansiera den verksamhet som bedrivs på PTS som härrör till utbyggnadslagen, såsom tvistlösning och tillsyn.

Vem är berörd?

De som ska betala avgiften är de operatörer som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät som vanligen erbjuds mot ersättning, och som därför ska vara anmälda hos PTS.

Detta innebär i praktiken att avgift kommer att tas ut av de operatörer som i sin anmälan till PTS angett att de tillhandahåller något av följande: radiobaserat accessnät, annat accessnät eller andra kommunikationsnät.

Avgiften baseras på årsomsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Den avgift som PTS kommer att fakturera i december är alltså baserad på årsomsättningen 2016. Avgiften enligt utbyggnadslagen tas därmed ut på samma sätt som den årliga avgiften enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Mer information om avgifter

Information om vilka aktörer som är skyldiga att anmäla sin verksamhet innan de börjar tillhandahålla allmänna kommunikationsnät finns på PTS webbplats.

Mer information om avgifter enligt utbyggnadslagen finns här.

Bakgrund utbyggnadslagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - 2016:534) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag. 

Mer information
- om vilka som berörs av avgiften och avgiftens storlek, kontakta Anders Öhnfeldt, tfn 073-644 56 56
- om avgiften, kontakta Sofia Norlin, telefon 070-811 40 49
- PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55