Elavbrott och transportstörningar kan få allvarliga konsekvenser

2016-10-28

Långvariga nationella elavbrott och störningar i transporter mellan postterminaler kan leda till allvarliga konsekvenser. Det framgår av PTS risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation respektive post.

PTS har regeringens uppdrag att vartannat år lämna in en risk- och sårbarhetsanalys kring sektorerna för elektronisk kommunikation och post.

Oförändrad riskbild och användaransvar

PTS kan konstatera att riskbilden för telekomsektorn år 2016 är oförändrad jämfört med förra årets bedömning. Analysen visar att bränder i vissa försörjningstunnlar, långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker är de tre största nationella riskerna för sektorn elektronisk kommunikation.

Fel och brister i hantering, programvara och hårdvara samt avbrott i förbindelser kan leda till allvarliga avbrott men bedöms vara låga risker.

PTS har under året vidtagit och planerat för ett antal olika åtgärder som på olika sätt kan minska risker i elektronisk kommunikation och som kompletterar operatörernas nätsäkerhetsarbete. Bland åtgärderna märks bland annat uppföljning av incidenter samt att genomföra Telö, som är en övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation.

I analysen konstaterar också PTS att användare har ett eget ansvar att värdera de egna behoven av robust elektronisk kommunikation och att genom upphandling och egna åtgärder arbeta för att uppfylla dessa behov.

Transport mellan postterminaler sårbar länk

PostNords verksamhet för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten har kartlagts utifrån dess kritiska processer, resurser och beroenden.

Analysen visar att elavbrott och störningar i datakommunikationen utgör de största riskerna för PostNords brevterminaler. Därutöver innebär störningar i transporterna en hög risk och kan tillfälligt få stora konsekvenser. Mest sårbara är transporterna från terminal till utdelningskontoren.

Mer information
Hans Åkermark, PTS nätsäkerhetsavdelning, angående elektronisk kommunikation, tfn: 073-640 58 16
Sten Selander, chef PTS postavdelning, angående postsektorn, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55