PTS analyserar risker inom telekom och post

2015-10-30

Långvariga nationella elavbrott och störningar i transporter mellan postterminaler kan leda till allvarliga konsekvenser. Det framgår av PTS risk- och sårbarhetsanalys för sektorerna elektronisk kommunikation respektive post.

PTS har regeringens uppdrag att varje år lämna in en risk- och sårbarhetsanalys kring sektorerna för elektronisk kommunikation och post.

Bränder och långvariga elavbrott största risker

I rapporten konstaterar PTS att bränder i vissa försörjningstunnlar, långvariga nationella elavbrott och tillgänglighetsattacker är de tre största nationella riskerna för sektorn elektronisk kommunikation. Fel och brister i hantering, programvara och hårdvara samt avbrott i förbindelser kan fortfarande leda till allvarliga avbrott men bedöms vara låga nationella risker.

PTS har genomfört och planerar flera åtgärder som på olika sätt kan minska risker i elektronisk kommunikation och som kompletterar operatörnas nätsäkerhetsarbete. Det handlar bland annat om en utredning för att kartlägga behovet av fler särskilt skyddade anläggningar samt en fördjupad riskanalys för förläggningen av elektronisk kommunikation i försörjningstunnlar.

PTS planerar även att ge ut en uppdaterad version av myndighetens vägledning för anskaffning av elektronisk kommunikation. Myndigheten avser också ta fram riktlinjer för anläggningstekniker vid etableringen av nya förbindelser.

Transport mellan postterminaler sårbar länk

Analysen för PostNords verksamhet för att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten har kartlagts utifrån dess kritiska processer, resurser och beroenden.

Resultatet visar övergripande att transporterna mellan terminaler generellt är den mest sårbara länken i kedjan och störningar kan snabbt leda till allvarliga konsekvenser för brev- och paketdistributionen.

Klicka här för att läsa PTS risk- och sårbarhetsanalys.

Mer information
Hans Åkermark, PTS nätsäkerhetsavdelning, angående elektronisk kommunikation, tfn: 073-640 58 16
Sten Selander, chef PTS postavdelning, angående postsektorn, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55