PTS föreslår att skyldigheter om tillträde till Telias kopparnät upphävs

2023-01-09

PTS samråder utkast till beslut om att på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur upphäva skyldigheter som gäller kopparbaserad nätinfrastruktur.

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu ett samråd avseende utkast till beslut att upphäva de skyldigheter som gäller Telias kopparbaserade nätinfrastruktur.

Skyldigheterna för Telia att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad infrastruktur och tillhörande tjänster ändras dock inte.

Samrådet innebär att berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade utkast till beslut.

Klicka här för att läsa samrådet.

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida. I samband med detta kommer PTS att behandla personuppgifter från de svarande. Mer information om PTS behandling av personuppgifter finns på myndighetens webbplats: https://www.pts.se/gdpr.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Emma Nörler Trautmann, enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75
PTS presstjänst, 08-678 55 55