Minskat antal rapporter om integritetsincidenter

2023-03-16

Antalet integritetsincidenter som rapporteras in från aktörer inom elektronisk kommunikation minskar. Det visar en sammanställning från Post- och telestyrelsen (PTS). Men samtidigt är rapporteringen ojämn bland aktörerna.

PTS har sammanställt de incidentrapporter som inkom till myndigheten under 2022.

Totalt var det 364 incidenter som rapporterades in under året. Det handlar om 28 säkerhetsincidenter, som ledde till störningar eller avbrott, samt 337 integritetsincidenter, som innebär händelser kopplade till exempelvis personuppgifter. Det är en något lägre siffra jämfört med förra året.

Antalet integritetsincidenter minskar

Sammanställningen visar att antalet integritetsincidenter minskade under 2022, från 382 till 335 stycken.

PTS kan dock samtidigt konstatera att fördelningen av rapporterade incidenter är ojämn bland tillhandahållarna.

- Den ojämna fördelningen är anmärkningsvärd. PTS uppmanar alla tillhandahållare att hellre rapportera än att inte göra det. Det går alltid att återkalla en inlämnad rapport, säger Johanna Eklund, chef PTS enhet för säkra kommunikationstjänster.

Färre säkerhetsincidenter av yttre påverkan

Antalet säkerhetsincidenter ökade något under året, från 25 till 28 inrapporterade.

PTS kan samtidigt konstatera att antalet säkerhetsincidenter som orsakats av yttre påverkan, till exempel avgrävda kablar eller naturhändelser, minskade under året.

Nya tillhandahållare påverkar antal

Sedan lagen om elektronisk kommunikation ändrades i juni 2022 omfattas även tillhandahållare av så kallade nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster av rapporteringsskyldigheten. Det innebär att en störning i exempelvis en chatt eller mejltjänst kan visa på stort antal drabbade, utan att konsekvenserna nödvändigtvis blir stora för användarna.

Det är enligt PTS därför svårt att jämföra antalet drabbade användare och aktiva användare med tidigare års sammanställningar.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Incidentrapportering till PTS

Incidenter som har haft en betydande påverkan på nät och tjänster måste rapporteras till PTS. En inledande rapport måste lämnas till PTS inom tre dagar från det att säkerhetsincidenten upptäcktes. Operatörer ska också rapportera integritetsincidenter till PTS senast 24 timmar efter att incident har upptäckts.