Sverige behöver ny bredbandsstrategi

2022-12-15

Sverige behöver en ny bredbandsstrategi som tar vid senast där den nuvarande når sitt slut. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Bredband till allt – Åtgärder för ett helt uppkopplat Sverige. Den nya strategin bör, enligt myndigheten, utgå från dagens förändrade samhällsbehov.

PTS har nu slutredovisat regeringsuppdragen ”Främja tillgången till bredband” samt ”Analysera åtgärder för ökad bredbandsutbyggnad”.

I slutredovisningen konstaterar myndigheten att det finns ett stort behov av att Sverige får en ny strategi som tar vid senast när den nuvarande bredbandstrategin når sitt slut. Den nya strategin bör, enligt PTS, utgå från dagens förändrade samhällsbehov och de förväntningar som kan uppstå under de kommande åren.

Bredband har blivit en förutsättning för hela samhällsutvecklingen och för att fullt ut kunna vara delaktig i samhället. PTS konstaterar därför att ett övergripande mål för den nya strategin skulle kunna vara att Sverige ska ha tillgång till ändamålsenligt och tillförlitligt bredband där och när behov finns.

- Samverkan och ett effektivt bredbandsstöd har varit, och kommer fortsatt vara, viktigt för digitaliseringen av samhället. Men det behövs en ny strategi som breddar perspektiven och hanterar de utmaningar vi ser framöver, inte minst inom digital inkludering och säkerhet, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

Förslag på nya delmål

PTS föreslår vidare att det övergripande målet bör brytas ner i åtminstone två grundläggande delmål, där fokus är att hushåll och organisationer har tillgång till fasta anslutningar och att så många som möjligt av dessa har bredbandsabonnemang:

  • Ett delmål för faktisk anslutning som bör ha sin utgångspunkt i att alla hushåll och organisationer är uppkopplade till bredband och i användarens behov och upplevelse av uppkopplingen.
  • Ett delmål för aktiva uppkopplingar till bredband som bör understryka vikten av att så många hushåll och organisationer som möjligt har ett bredbandsabonnemang och som utgår från att samhällsnyttan med infrastrukturen uppstår när den används.

Åtgärder innan ny strategi är på plats

PTS konstaterar också att det finns åtgärder och uppdrag som bör hanteras innan en ny strategi är på plats. Det handlar exempelvis om att utreda möjligheten att stödfinansiera trådlösa lösningar samt att regeringen undersöker möjligheten att erbjuda kommuner med behov en finansiering av en kommunal bredbandssamordnare.

- Bredband har blivit så betydande för samhällets funktion och för våra vardagliga aktiviteter. En viktig förutsättning för den fortsatta digitaliseringen är att vi har ett bredband i framkant och att vi alla har möjligheten och viljan att använda internet och digitala tjänster, säger Dan Sjöblom.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Nicklas Liss-Larsson, PTS enhet för bredbandssamverkan, 073 640 58 62
PTS presstjänst, 08-678 55 55