Satellit viktig pusselbit för bredbandsmål

2022-03-31

Satellitlösningar kommer att vara avgörande för att nå regeringens bredbandsmål. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

PTS har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur satellitlösningar kan användas för att nå bredbandsmålet för 2025.

Myndigheten kan konstatera satellittekniken framstår i dag som det enda realistiska alternativet för att fullt ut nå de sista procenten i bredbandsmålen.

Satellitlösningar har stor potential 

I rapporten framgår det att det pågår en snabb teknisk utveckling, och görs stora investeringar i satellitsystem. Förväntan är en stor ökning av den tillgängliga kapaciteten för bredband via satellit.

Samtidigt bedömer PTS att den geografiska täckningen med snabbt bredband via satellit kommer att öka under de kommande åren.

Det är dock inte för samtliga av regeringens delmål som satellit kommer vara avgörande. Det är sannolikt att alla hushåll och företag i Sverige kommer att ha en täckning som kan ge 100 Mbit/s från en eller flera satellitoperatörer senast under 2025. Bredband via satellit är därför avgörande för att nå delmålet om 30 Mbit/s och 100 Mbit/s, eftersom satellit når alla i Sverige och då även de slutkunder som befinner sig mest perifert. PTS har redan tidigare bedömt att delmålet om 1 Gbit/s till 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige kan nås till 2025 genom marknadens förväntade investeringar och befintliga stödmedel.

Helhetssyn viktig i utformandet av insatser för ökad efterfrågan

Den svenska marknaden för satellitbredband är liten. De senaste åren har också antalet abonnemang via satellit halverats till endast 150 stycken.

PTS bedömer att slutkunders kännedom om tjänsternas existens är låg samt att bredbandsaccess via satellit också kan komma att uppfattas som ett sämre alternativ än andra på marknaden förekommande bredbandstjänster. Den aktör som ska erbjuda bredband via satellit, kommer därför att behöva nå ut med information till slutanvändarna om att bredband via satellit finns och övertyga dem om att det är en lösning som fungerar bra.

Myndigheten kan därför konstatera att det sannolikt behövs främjande insatser som kan öka medvetenheten om, och intresset för, satellitbredband. I det sammanhanget lyfter PTS också fram vikten av ett helhetsperspektiv där även andra lösningar för bredbandsaccess behandlas. I den slutrapportering för uppdraget som PTS ska genomföra kommer myndigheten analysera behoven av insatser för att främja bredband via satellit.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
Stefan Williamson, PTS enhet för bredbandssamverkan, 070-811 40 53
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Regeringens bredbandsmål

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp.

  • Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97,5–98,5 procent att ha sådan tillgång år 2025.
  • Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,5–98,5 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
  • Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. PTS bedömer att 99,0–100 procent kommer ha sådan tillgång 2025.