PTS uppmärksammar och utreder felaktig utbetalning av bredbandsstöd

2022-02-03

Vissa byggnader har felaktigt tilldelats stöd. Myndigheten har inlett återkravsärenden och vidtar åtgärder inför tilldelning.

En förutsättning för att PTS ska kunna tilldela bredbandsstöd är att en byggnad varken har tillgång till fast bredband eller omfattas av planer på utbyggnad inom de kommande tre åren. För att utesluta byggnader som inte stämmer in på det kravet samlar PTS in data från landets nätaktörer.

PTS har mottagit upplysningar om att utbyggd eller planerad infrastruktur felaktigt har tilldelats bredbandsstöd. Det rör sig alltså om projekt som innehåller byggnader vilka redan är anslutna till fibernät eller som är planerade att byggas med eller utan stöd från andra stödprogram. PTS utreder för närvarande hur stor omfattning det rör sig om.

- Vi ser allvarligt på att detta och vidtar nu flera åtgärder på kort och lång sikt. Det handlar bland annat om att få in mer och korrekt information från nätbyggande aktörer så att vi kan få ett än mer kvalitetssäkrat bredbandsstöd. I processen med bredbandsstöd hämtar PTS in uppgifter från nätbyggande aktörer och dessa är viktiga underlag för beslutsfattandet. Vi kan konstatera att myndigheten i vissa fall fått in felaktiga underlag vilket resulterar i att bredbandsstöd kan ha betalats ut felaktigt.

- Det bredbandsstöd som utbetalats felaktigt kommer att återkrävas, säger Patrik Bystedt, chef PTS avdelning för bredbandsstöd.

PTS vidtar åtgärder

Myndigheten arbetar med flera åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

PTS har inlett återkravsärenden för att rätta till de fel som uppstått och återkräva felutbetalda stödmedel. Myndigheten kommer att kontakta dem som kan ha mottagit felaktigt utbetalt stöd.

Myndigheten vidtar också åtgärder för att förbättra byggnadsförteckningens kvalitet inför tilldelningsåret 2022. Inför årets kartläggning har PTS beslutat att införa svarsplikt avseende planerad utbyggnad i Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen (MTBBK).

Vidare har PTS sett över hur frågorna i MTBBK är formulerade för att minska utrymmet för missförstånd och tydliggöra vilken information som efterfrågas.

PTS har även genomfört flera informationstillfällen där bredbandskartläggningen presenterats och aktörerna har givits möjlighet att ställa frågor om formulären i MTBBK.

Inför årets offentliga samråd, som hålls den 24 februari till den 25 mars, kommer PTS även att genomföra ytterligare informationsinsatser i syfte att få in fler svar från nätbyggande aktörer.

Samtliga aktörer som söker stöd behöver också informera PTS om de har beviljade projekt inom ramen för landsbygdsprogrammet. PTS stöd kan i vissa delar överlappa med landsbygdsprogrammet och myndigheten behöver därför ha en aktuell bild över projekt som finansieras inom ramen för det.

PTS inleder arbete om eventuell svarsplikt i samrådet

Stödmodellen bygger på att operatörer bidrar i arbetet med att rapportera in korrekta uppgifter om befintlig och planerad utbyggnad till myndigheten. Kartläggningen kvalitetssäkras och uppdateras sedan genom samrådet inför utlysning av bredbandsstöd. Kvaliteten på det som rapporteras i kartläggningen, tillsammans med den information som ges in i samrådet, påverkar på så sätt kvaliteten på de slutliga byggnadsförteckningarna, och därmed vilka byggnader som är möjliga att söka stöd för.

För att kunna fördela ett än mer kvalitetssäkrat bredbandsstöd ser myndigheten nu att deltagandet i samrådet behöver öka, och kvalitén förbättras på de uppgifter som då ges in. För att säkerställa detta kan reglerna om samrådet eventuellt behöva ses över.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55