Satsning på bredbandsutbyggnad i områden med särskilda utmaningar - PTS svar på regeringsuppdrag

2022-09-15

PTS svarade i dag på regeringsuppdraget ”Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar”. PTS ser positivt på satsningen och föreslår att regionerna ges i uppdrag att identifiera och prioritera områden där det finns särskilda utmaningar.

Regeringen har givit PTS i uppdrag att lämna synpunkter på ett eventuellt förstärkt bredbandsstöd där medel från EU:s jordbruksfond används. Regeringen vill också att PTS föreslår hur ett förstärkt bredbandsstöd främst kan nå områden med särskilda utmaningar.

PTS anser att den befintliga modell som används för PTS bredbandsstöd är väl lämpad att hantera ett utökat stöd. De regionala prioriteringar som är inbyggda i stödmodellen bör enligt PTS kunna användas för att nå områden med särskilda utmaningar.

Välkänd stödmodell

Stödmodellen är välkänd och har använts under flera år med goda resultat. Det finns färdiga rutiner, det blir en kort inkörningssträcka och det kommer gå att hantera stöd i den annonserade storleken.

- PTS ser mycket positivt på att regeringen avser satsa ytterligare pengar till bredbandsstöd och rikta stödet till områden med särskilda utmaningar. De regionala bredbandskoordinatorerna har stor regional och lokal kunskap om var det finns eller inte finns bredband, liksom vilka områden som har särskilda utmaningar. De är därför väl lämpade att identifiera sådana områden för prioriterad utbyggnad, säger Josef Ålanderpå PTS avdelning för bredbandsstöd.

Varje region har en bredbandskoordinator som bland annat bistår PTS med regional och lokal kunskap om var bredband bör byggas ut.

Läs PTS svar på uppdraget

Satsning på utbyggnad av bredband i områden med särskilda utmaningar PTS-ER-2022:29

Om PTS bredbandsstöd

PTS bredbandsstöd bidrar till att nå bredbandsmålen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige fram till år 2025. Marknaden har nått långt men det kommer fortsatt att krävas bredbandsstöd. Därför har PTS i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd med start år 2020.

OM PTS bredbandsstöd och om regionala prioriteringar

Bredbandskoordinatorernas roll

Bredbandskoordinatorerna genomför idag kartläggningar och verkar för en övergripande samordning och samarbete i bredbandsfrågor med relevanta aktörer i sin region. PTS anser att detta ger regionerna goda möjligheter att identifiera och prioritera områden som har särskilda utmaningar med låg utbyggnadsgrad.

Koordinatorerna har sedan tidigare i uppdrag att samverka med PTS och bistå PTS med att peka ut geografiska områden inom sin region som de anser är mest prioriterade för PTS bredbandsstöd.

Uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna

Mer information

Josef Ålander, 073-6445739
Morgan Westéus, 073-6445603
PTS presstjänst, 08-678 55 55