Nya säkerhetsregler från den 1 augusti 2022

2022-06-30

Med anledning av den nya lagen om elektronisk kommunikation uppdaterar Post- och telestyrelsen (PTS) sina säkerhetsregler. En nyhet är att tillhandahållare av internetbaserade kommunikationstjänster omfattas av reglerna.

Från och med den 1 augusti 2022 uppdateras säkerhetskraven för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. Säkerhetskraven utgör grundnivån för vad samtliga tillhandahållare ska leva upp till vad gäller säkerheten i nät och tjänster, skydd av behandlade och trafikdatalagrade uppgifter, rapportering av säkerhetsincidenter samt planering för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer.

Säkerhetskrav i PTS nya föreskrifter

PTS nya föreskrifter innehåller, liksom tidigare föreskrifter, bland annat krav på ett systematiskt och långsiktigt säkerhetsarbete, riskanalyser samt omfattar såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder.

De nya föreskrifterna ersätter PTS fem föreskrifter om driftsäkerhet, skydd för behandlade uppgifter, rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning, totalförsvarsplanering och skydd av trafikdatalagrade uppgifter.

Ny lag om elektronisk kommunikation

För drygt en månad sedan, den 3 juni 2022, trädde en ny lag om elektronisk kommunikation i kraft. Den nya lagen medför tydligare krav på säkerhet, bättre förutsättningar för utbyggnad av nät och konkurrens samt större trygghet vid tecknande av avtal. I och med den nya lagen har PTS uppdaterat sina säkerhetsföreskrifter. 

Den nya lagen om elektronisk kommunikation medför att PTS säkerhetsregler även gäller för aktörer som tillhandahåller internetbaserade kommunikationstjänster, exempelvis e-posttjänster, meddelandetjänster och gruppchattar. Myndigheten ska även besluta om sanktionsavgifter för den som inte följer reglerna om säkerhet i nät och tjänster. Sanktionsavgiften kan bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Mer information

Erika Hersaeus, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 073-644 57 75
Johanna Eklund, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 073-644 55 78
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med säkerhet i nät och tjänster

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i säkra kommunikationsnät och -tjänster. PTS verkar för att samhällets behov av robust och säker kommunikation tillgodoses. Det gör vi genom reglering, tillsyn och finansiering av robusthetshöjande åtgärder. Vi genomför tillsyn som är dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser. Genom tillsyn granskar vi bland annat att företag inom sektorn för elektronisk kommunikation uppfyller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

Samhällets beroende av elektronisk kommunikation är stort och det är viktigt att säkerheten upprätthålls, att nät och tjänster inte drabbas av störningar eller avbrott samt att uppgifter om personer och deras kommunikation behandlas på ett korrekt sätt och skyddas.