IPv6 i Sverige – inte tillräckligt att främja, kraftfullare åtgärder behövs

2022-08-31

Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer att konsekvenserna av att inte införa IPv6-adressering kan bli påtagliga och rent av hindra den pågående digitaliseringen i samhället. Regeringen bör därför överväga att genomföra kraftfullare åtgärder som skyndar på införandet av IPv6.

Allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. Eftersom IPv4-adresserna i princip är slut behövs IPv6, den senaste versionen av internetprotokollet som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. IPv6-adresserna är därför en grundförutsättning för att nya digitala tjänster ska nå ut till alla i samhället.

Främjande har gett blygsamma resultat

PTS har sedan 2010 genomfört ett antal främjandeåtgärder med syftet att öka IPv6-införandet. Åtgärderna har endast gett blygsamma resultat. Jämfört med andra länder ligger Sverige fortfarande långt efter i införandet av IPv6. PTS bedömer därför att kraftfullare åtgärder bör vidtas om staten vill få fart på IPv6 i Sverige och därmed säkerställa samhällets fortsatta digitalisering.

De två främsta hindren som PTS har identifierat och som bromsar införandet av IPv6 är låg efterfrågan på IPv6 i offentlig sektor samt att tillhandahållandet av IPv6-kompatibla anslutningar i de allmänna elektroniska kommunikationsnäten är starkt begränsat.

Överväga krav på IPv6-stöd i offentlig sektor samt i fasta och mobila nät

PTS föreslår bland annat att regeringen ställer krav på statliga myndigheter, kommuner och regioner att se till att deras relevanta IT-infrastruktur stöder IPv6 (till exempel webbplats, e-posttjänst och DNS-tjänst för digitala tjänster samt eventuellt ytterligare e-tjänster).

Regeringen bör även överväga lagkrav som innebär att operatörer/tillhandahållare av fasta och mobila elektroniska kommunikationstjänster, inklusive till exempel stadsnät och kommunikationsoperatörer, har en skyldighet att tillhandahålla IPv6 i sina allmänna elektroniska kommunikationsnät.

När PTS har tagit fram åtgärdsförslagen har myndigheten översiktligt analyserat nu gällande lagstiftning (lagen om elektronisk kommunikation) och EU-rättsakter (främst den så kallade TSM-förordningen) och kommit fram till att dessa regelverk inte torde vara tillräckliga för att tvinga operatörer/tillhandahållare att alltid inkludera IPv6-adressering för fasta och mobila internetanslutningstjänster.

PTS föreslår även ytterligare åtgärder för att öka införandet av IPv6-adressering. Två av dessa åtgärder innebär att myndigheten bör få ett långsiktigt uppdrag samt finansiering för att driva IPv6-forum vidare samt för att i sin löpande verksamhet verka för snabbare införande av IPv6 i Sverige.

PTS slutrapport ”IPv6 i Sverige – inte längre tillräckligt med enbart främjandeåtgärder”.

Mer information

Bo Martinsson, chef, enheten för nummer och adressering, tfn: 08-678 56 53 
Joakim Strålmark, sammanhållande för PTS arbete med IPv6, tfn: 08-678 55 69
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med IPv6

PTS gör löpande kartläggningar av tillgången på IPv6 i de elektroniska kommunikationsnäten. På regeringens uppdrag gör myndigheten särskilda insatser för att öka införandetakten i Sverige. Under 2022 har myndigheten haft uppdraget att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6 samt att redovisa vilka kvarvarande hinder som finns för införandet av IPv6, vilka redovisas i slutrapporten ”IPv6 i Sverige – inte längre tillräckligt med enbart främjandeåtgärder”. Mer om PTS IPv6-arbete.