Fortsatt dystra siffror för IPv6 i Sverige

2022-05-11

För att kunna dra nytta av nya digitala tjänster behöver slutanvändare ha tillgång till IPv6-adresser. Idag är det knappt fem procent som har en internetanslutning med IPv6. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning.

Det har varit känt sedan länge att det går trögt att införa IPv6 i Sverige. IPv6 är den senaste versionen av internetprotokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera.

PTS vill med sin IPv6-kartläggning följa utvecklingen av införandet och tillhandahållandet av IPv6 på den svenska marknaden. De tillfrågade är operatörer, tjänsteleverantörer och kommunikationsoperatörer.

Det vanligaste skälet till att inte införa IPv6 är bristande kundefterfrågan. Cirka 90 procent av slutanvändarna använder enbart IPv4. De låga sifforna för IPv6 är följande: 4,5 procent privatkunder (konsumenter), 5,6 procent företagskunder samt 8 procent grossistkunder (tjänsteleverantörer).

En ljusglimt i rapporten är dock att andelen aktörer som svarat att de har infört stöd för IPv6 har ökat med 10 procentenheter, från 25 procent till 35 procent.

Tillgången på IPv4-adresser är fortsatt relativt god bland de tillfrågade. Drygt hälften har IPv4-adresser tillgängliga för tilldelning. De aktörer som vill hushålla med sina IPv4-adresser genom adressöversättningsfunktioner har blivit fler. I genomsnitt använder 24 procent adressöversättningsfunktioner, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2020.

PTS avser att fortsätta följa utvecklingen av införandet och tillhandahållandet av IPv6 och genomföra ytterligare en uppföljande kartläggning av införandet och tillhandahållandet av IPv6 under hösten 2022, vars resultat kommer att publiceras under våren 2023.

IPv6-forum för att driva på utvecklingen

För att främja och öka införandet av IPv6-adressering i Sverige har regeringen gett PTS i uppdrag att inrätta ett forum för alla aktörer som kan påverka utvecklingen i hela värdekedjan. Idag, den 11 maj, har PTS genomfört sitt första IPv6-forum, som ska vara en mötesplats för att utbyta erfarenheter och ge förslag på åtgärder som ökar införandet. Aktörer i hela värdekedjan för IPv6 har bjudits in – operatörer, leverantörer, tillverkare av nät- och slutkundsutrustning och innehållsleverantörer.

Ta del av PTS IPv6-rapport 2021

Läs mer om IPv6-forum

Begreppsförklaring

  • Operatör är en aktör som i/med eget nät bestående av egen aktiv utrustning, levererar internetaccess till slutkund.
  • Tjänsteleverantör är en aktör som levererar internetaccess över annan aktörs nät, det vill säga där annan aktör hanterar den aktiva utrustningen.
  • Kommunikationsoperatör är en aktör som tillhandahåller nät med aktiv utrustning för tjänsteleverantörer.

Mer information

PTS kartläggning: Claes Hultholm, jurist på PTS enhet för nummer och adressering, tfn: 08-678 57 52
IPv6-forum: Joakim Strålmark, sammanhållande för PTS arbete med IPv6, tfn: 08-678 55 69
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med IPv6

PTS gör löpande kartläggningar av tillgången på IPv6 i de elektroniska kommunikationsnäten. På regeringens uppdrag gör myndigheten särskilda insatser för att öka införandetakten i Sverige. Under 2022 har myndigheten uppdraget att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6 samt att redovisa vilka kvarvarande hinder som finns för införandet av IPv6. Läs mer om PTS arbete med IPv6.