Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat

2022-11-17

Nästan 1,3 miljarder kronor är nu fördelat i bredbandsstöd för år 2022. Totalt handlar det om 384 projekt. Det är 33 867 byggnader runtom i Sverige som kommer att få möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband.

Några snabba fakta om årets bredbandsstöd

 • Alla Sveriges regioner har fått del av bredbandsstödet för 2022
 • Föreningar har fått större andel av stödet i år trots att det var färre som sökte. Byanäten fick bifall för 44 procent av sökta projekt.
 • Fler kommuner och kommunala bolag har fått bredbandsstöd 2022 jämfört med 2021

Vi ser att fler aktörer har fått bredbandsstöd i år och att alla aktörer har lagt ner mycket tid för att kunna skicka in bra ansökningar och bidra till att hela Sverige får snabbt bredband. Vi ser fram emot att följa och följa upp projekten de kommande åren, säger Jenny Wilke-Blanck, chef för enheten för tilldelning på PTS.

Listor med statistik

 1. Sammanställning över ansökningar och tilldelning av bredbandsstöd år 2022 (pdf)
 2. Beviljade utbyggnadsprojekt som tilldelats bredbandsstöd år 2022 sorterat på Götaland, Norrland och Svealand (excel)
 3. Beviljade projekt per kommun (excel)
  Många projekt ligger utspridda över flera kommuner och förekommer därför två eller fler gånger i listan.
 4. Beviljat belopp per kommun (pdf)
 5. Beviljade projekt per län (excel)
  Många projekt ligger utspridda över flera kommuner och förekommer därför två eller fler gånger i listan.
 6. Beviljat belopp per län (pdf)

På grund av affärssekretess kan PTS inte lämna ut samtliga uppgifter om sökta eller beviljade utbyggnadsprojekt. Det handlar bland annat om vissa uppgifter om hur ett projekt finansieras och projektens nätöversikter.

Om 2022 års bredbandsstöd

 • Fem beslutstillfällen utfördes under perioden 14 september till 16 november 2022
 • PTS utlyste 1 245 000 000 kronor i tre utlysningsområden, Norrland, Svealand, Götaland
 • 384 projekt och 33 867 byggnader runtom i Sverige kommer att få möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband
 • PTS avslog projekt där de i granskningen blev utkonkurrerade, överlappade med andra projekt eller där de inte uppfyllde villkoren för bredbandsstöd
 • I Norrland sökte många aktörer för samma områden där det var stort intresse. Flera aktörer kan inte få bredbandsstöd för samma byggnad/-er. Därför fanns det pengar kvar när alla projekt som kunde få stöd i Norrland hade fått det. Resterande medel fördelades till övriga utlysningsområden
 • Alla beslut har skickats via PTS Portal och inom några veckor betalar PTS ut bredbandsstödet

Ytterligare pengar för 2023 års bredbandsstöd

Regeringen aviserade nyligen att ytterligare 600 miljoner kronor ska fördelas i bredbandsstöd år 2023. Det innebär att det blir totalt 1,3 miljarder kronor i bredbandsstöd år 2023.

Ju fler år som bredbandsstödet delas ut, desto mer av glesbygden kommer att nås av snabbt bredband.

Så granskade PTS ansökningarna

 • PTS började med att granska om den sökande aktören uppfyllde kraven för att få ansöka om stöd och att PTS krav på en stödansökan uppfylldes. Här kontrollerades bland annat aktörens juridiska och ekonomiska ställning och tidigare erfarenhet av bredbandsutbyggnad.
 • När den granskningen var klar började PTS nästa fas av granskningen av de utbyggnadsprojekt som ingår i ansökningarna.
 • PTS tilldelade stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader.
 • Projekt inom respektive utlysningsområde (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerade med varandra tills dess att tillgängliga medel för utlysningsområdet är fördelade.
 • Blir det stödmedel över i ett utlysningsområde, läggs de ihop till en så kallad nationell pott. Alla projekt som ännu inte har beviljats stöd konkurrerar i stället med varandra nationellt om de kvarvarande medlen.

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad.

PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden.

Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

Mer information

Jenny Wilke-Blanck, PTS enhet för tilldelning av bredbandsstöd, 08-678 57 89
PTS presstjänst, 08-678 55 55