Lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagna av Scrive efter driftstörning

2021-10-08

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter. PTS anser att företaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och avslutar granskningen.

Våren 2021 inträffade en driftstörning i Scrives betrodda tjänst för elektroniska underskrifter. Tillgängligheten till den betrodda tjänsten och alla system som använde tjänsten påverkades helt eller delvis under driftstörningen.

PTS har granskat om Scrive har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att liknande incidenter inte inträffar igen. Myndigheten bedömer att de åtgärder och den åtgärdsplan som Scrive redogjort för uppfyller kraven.

Myndigheten avslutar därför sin granskning.

Scrive är tillhandahållare av betrodd tjänst enligt eIDAS-förordningen. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och förhindra eller minimera säkerhetsincidenters inverkan.

Ta del av beslutet

Mer information

Bahare Sadeghi Gazani, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 88
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Vad är en betrodd tjänst?

Betrodda tjänster omfattas av eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014). Exempel på tjänster är elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar samt tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Läs mer om betrodda tjänster och eIDAS-förordningen