Första beslut om bredbandsstöd fattade

2021-11-01

Nu har de första besluten om tilldelning av bredbandsstöd 2021 fattats. I den här beslutsomgången beviljar PTS stöd till 257 projekt och fördelar ca 730 miljoner kronor.

Inför 2021 har Post- och telestyrelsen (PTS) fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut. Sedan början av augusti har PTS arbetat med att handlägga inkomna ansökningar om bredbandsstöd och nu har PTS i en första beslutsomgång fattat beslut om tilldelning av stödmedel.

- Det här är en riktig milstolpe! Vi är glada att nu i en första omgång kunna meddela bifallsbeslut och börja betala ut stödmedel för bredbandsstödsutbyggnad. Det möjliggör för aktörerna att fortsätta arbetet med att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i landet och på så sätt bidra till uppfyllnaden av regeringens bredbandsmål, säger Patrik Bystedt, chef för avdelningen för bredbandsstöd på PTS.

Alla aktörer som omfattas av detta beslutstillfälle har fått beslut för berörda utbyggnadsprojekt i PTS portal. Nu kommer utbetalningarna för de beviljade utbyggnadsprojekten att administreras och inom de närmsta veckorna kommer aktörerna att tilldelats stödmedel för de utbyggnadsprojekt som hittills har beviljats.

Beslut kommer fattas fortsatt under hösten

PTS kommer nu fortsätta arbetet med granskningen av utbyggnadsprojekt. Ytterligare beslut om vilka som tilldelas stödmedel kommer fattas under november och december månad.


PTS tilldelar stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader. Projekt inom respektive landsdel (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra tills dess att tillgängliga medel för landsdelen är fördelade. Om det blir stödmedel över i en landsdel summeras dessa till en så kallad nationell pott och alla projekt som ännu inte beviljats stöd konkurrerar i stället med varandra nationellt om de kvarvarande medlen. Då bredbandsstödet är styrt till 2021 kommer både beslut och utbetalningar behöva hanteras innan årsskiftet.

Klicka här för att läsa mer om handläggningen av ansökningar och en lista över de aktörer som tilldelats stöd: Beslut och utbetalning av stödmedel år 2021 | PTS

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.