E.ON ska ge byaförening tillträde till infrastruktur

2021-06-09

Energibolaget E.ON ska ge en byaförening i Sundsvalls kommun tillträde till infrastruktur. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat i ett tvistlösningsärende.

Genom lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen), kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

PTS kan lösa tvister som uppstår mellan olika aktörer kring exempelvis tillträde.

Tvist kring tillträde till stolpar

En byaförening i Sundsvalls kommun hade begärt att få tillträde till E.ON:s stolpar för utbyggnad av fibernät. E.ON avslog dock denna begäran med motiveringen att bolagets tekniska riktlinjer inte medger sambyggnation i högspänningsstolpar. Byaföreningen begärde därefter att PTS skulle avgöra tvisten mellan parterna.

PTS beslut

I sitt beslut konstaterar PTS att det inte framkommit något generellt hinder mot sambyggnation av fiber med el i stolpar för högspänningsledning. Även om den här tvisten rör tillträde till fysisk infrastruktur som är en del av en större samhällsviktig verksamhet, el, och möjligheterna att avslå en begäran är större, anser PTS att de omständigheter som E.ON anfört gällande krav på elsäkerhet m.m. inte innebär att det begärda tillträdet kan anses orimligt.

I beslutet konstaterar PTS också att tillträde ska medges på rättvisa och rimliga villkor. Sådana villkor kan avse t.ex. skyldigheter i lag eller förordning som nätinnehavaren måste följa.

Sammantaget finner PTS att E.ON inte haft några skäl för att avslå begäran om tillträde och att byaföreningens begäran därför ska medges.

Klicka här för att läsa beslutet

Mer information
Marielle Sjögren, enheten för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare, nätinnehavare och offentliga organ som t ex statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.