Regeringen har fattat beslut om systemet för bredbandsstöd

2020-04-30

Regeringen har fattat tre beslut som möjliggör ett nytt statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för att fördela stödet. Utlysning av bredbandsstödet beräknas ske den 8 juni 2020.

Genom budgetpropositionen 2020 beslutades att 650 miljoner kronor ska användas till ett nytt stöd för utbyggnad av snabbt bredband i hela landet mellan år 2020 till 2022. Det är Post- och telestyrelsen som ansvarar för att utlysa och fördela bredbandsstödet.

Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Med stöd av en ny förordning kommer PTS att kunna utlysa de stödmedel som finns tillgängliga för 2020, vilket är 136 miljoner kronor. För 2021 finns 200 miljoner kronor avsatta och för 2022 finns 300 miljoner kronor.

– Det är glädjande att regeringen fattat de här tre besluten idag. Det betyder att vi kan färdigställa alla villkor för stödet i enlighet med förordningen. Det betyder också att tidplanen håller och vi räknar med att utlysa stödet den 8 juni, säger Maria Sörman, enhetschef för enheten för bredbandsstöd.

Byalag kan söka bredbandsstöd

Regeringen har beslutat om en tillkommande skrivning i PTS regleringsbrev som tydliggör att olika typer av aktörer ska kunna komma ifråga för stöd, däribland bredbandsföreningar eller så kallade byalag.

– Vi välkomnar också att regeringen har tydliggjort att bredbandsföreningar ska kunna söka stödet. Nu kommer vi att se till att kraven som ställs på de som söker stödet lämnar utrymme även för nybildade föreningar, säger Maria Sörman.

Bredbandskoordinatorerna bidrar med regionala prioriteringar

Regeringen har också fattat beslut om en tillkommande uppgift för de regionala bredbandskoordinatorerna. Bredbandskoordinatorerna ska på begäran bistå PTS med så kallade regionala prioriteringar. I underlaget som regionerna tar fram, kan vissa byggnader prioriteras och på så vis ge en stödsökande aktör som kan inkludera byggnaden bättre förutsättningar att komma i fråga för stöd.