Fortsatt stabilt driftläge i näten

2020-04-23

Under några veckor har många svenskar arbetat och studerat hemifrån. Post- och telestyrelsen (PTS) följer läget och kan konstatera att det är fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten.

PTS har löpande kontakt med aktörer inom elektronisk kommunikation och post för att ha en uppdaterad bild av nuläget samt samverkar med andra för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av corona.

God förmåga hos bredbands- och telefonoperatörer

Sedan ett antal veckor tillbaka har flera verksamheter gått över till hemarbete. Dessutom genomförs utbildning inom gymnasienivå och uppåt på distans.

PTS lägesbild visar att kommunikationsnäten klarar av de förändrade trafikmönstren och att förmågan är god hos operatörerna.

Operatörerna fokuserar för tillfället på drift och underhåll av befintlig verksamhet snarare än utbyggnad, samt vidtar åtgärder för att kunna hantera situationen på både kort och längre sikt.

Stabilt på postområdet

Postutdelningen har påverkats till viss del av ökad sjukfrånvaro men sammantaget bedöms läget vara stabilt under de rådande omständigheterna.

På PTS webbplats finns mer information: https://PTS.se/corona

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll vid en kris

Vid en kris är en av PTS uppgifter att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det är operatörerna som ansvarar för sina respektive nät och tjänster.