Efterfrågan från kunderna kan sätta fart på trögt införande av IPv6 i Sverige

2020-04-20

Hälften av Sveriges internetleverantörer har infört eller planerar att införa IPv6 under de kommande två åren. Sju av tio anger att det är kundefterfrågan som är skälet.

Hittills har införandet av IP-adresseringsstandarden IPv6 gått trögt i Sverige, trots att det under lång tid har pratats om behovet av att införa IPv6 i takt med att allt fler tekniska prylar kopplas upp mot internet.

Post- och telestyrelsen (PTS) har frågat drygt 200 internetleverantörer om och hur de tillhandahåller IPv6 i det fasta nätet.

– Att fler av internetleverantörerna har infört eller beslutat att införa IPv6 är tecken på ökad medvetenhet om behovet, vilket är mycket positivt. Sverige behöver ta större och snabbare steg på bred front. Om Sverige ska bli världsbäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi inte vara sist ut med IPv6 i näten, säger Jonas Wessel, avdelningschef på PTS.

Användandet av IPv6 verkar inte nått hela vägen ut till slutkunderna då endast en bråkdel använder internetanslutningstjänster via IPv6. Endast cirka tre procent av Sveriges företag uppskattas använda fast internet med IPv6. Motsvarande siffra för privatpersoner är två procent. Andelen har legat på samma nivå under de senaste åren.

Tillgången på IPv4-adresser påverkar införandetakten

Kartläggningen visar även att internetleverantörernas tillgång till IPv4-adresser påverkar införandetakten. Fyra av tio anger att de saknar behov av att införa IPv6, eftersom de har tillräckligt med IPv4-adresser eller använder adressöversättningstekniker som exempelvis NAT. Lika många anger att brist på IPv4-adresser är anledningen till att de har infört eller planerar att införa IPv6.

– Tillgången på IPv4-adresser verkar påverka beslut om att införa IPv6, men då det är allmänt känt att de sista IPv4-adresserna har tilldelats inom Europa finns ingen anledning att vänta  med införandet av IPv6, säger Jonas Wessel. 

Ta del av rapporten

Mer information
Claes Hultholm, Enheten för nummer och adressering 08-678 57 52
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om kartläggningen

Kartläggningen av IPv6 gjordes under hösten 2019. Den genomfördes som en webbenkät till cirka 200 leverantörer av fasta allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Bland de tillfrågade ingår leverantörer på både konsument- och grossistnivå.

Vad är IPv6?

IPv6 är den senaste versionen av IP-adresseringsstandarden som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Eftersom adresserna i den tidigare versionen IPv4 i princip är slut är ett införande av IPv6 nödvändigt. Internetanslutningstjänster med både IPv4 och IPv6 krävs för att säkerställa att allt och alla kan kommunicera över ett globalt publikt internet, både idag och på lång sikt. Läs mer om IPv6