Telia följer regler om öppet internet – PTS avslutar ärende

2019-06-05

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat om ett mobilt erbjudande från Telia lever upp till reglerna om öppet internet. PTS avslutar nu granskningen.

En huvudregel i EU-regelverket är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av leverantörer av internetanslutningstjänster. Det innebär bland annat att slutanvändare har rätt att använda applikationer, tjänster och terminalutrustning efter eget val.

PTS uppgift är att övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet, även kallat nätneutralitet, efterlevs.

Erbjudande om fri surf på sociala medier

Telia har ett mobilt erbjudande – ”Fri surf Sociala – som innebär att datatrafik vid användande av vissa sociala medier inte avräknas mot den ordinarie datamängd som ingår i två av bolagets abonnemang.

Myndigheten har nu granskat om detta erbjudande är i enlighet med reglerna om öppet internet.

PTS avslutar granskning

Under granskningen har det inte framkommit något som visar att Telias erbjudande medför att slutanvändarnas rättigheter begränsas på ett sådant sätt att det finns anledning att ingripa.

PTS avslutar därför granskningen.

Klicka här för att läsa beslutet

Skillnad mot tidigare Telia-ärende

PTS har tidigare förelagt Telia att upphöra med trafikstyrningstjänster, som innebar att innehållstjänster fortsatt kunde användas efter att den i abonnemangen inkluderade datamängden förbrukats. Det ärendet har vunnit laga kraft.

Telia har därefter förändrat erbjudandet så att alla tjänster behandlas lika när datavolymen är förbrukad. PTS tillsyn har denna gång därför handlat om den skillnad i prissättning av datatrafik som erbjudandet innebär är en tillåten affärsmetod enligt reglerna om öppet internet.

Mer information
Fredrik Blomström, tf. chef PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster, tfn: 070-811 40 55
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund: EU-reglerna om öppet internet

Reglerna i förordningen ger PTS möjlighet att granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet. Det finns också särskilda regler för vilken information som ska finnas i avtal som omfattar internetanslutningstjänster, bland annat ska leverantörer informera sina användare om hastigheter och kvalitet på ett mer detaljerat sätt. Kraven ska underlätta för konsumenter att göra välinformerade val.

EU:s regelverk (TSM-förordningen) syftar till att bevara ett öppet internet, som plattform för utveckling och innovation.

Läs mer om reglerna kring öppet internet