Telia följer regler kring operatörsbyte

2019-04-12

Telia Company följer skyldigheterna om att tillhandahålla operatörsbyte. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn. Myndigheten avskriver nu ärendet.

I juni 2018 kunde PTS konstatera att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. Enligt PTS skyldighetsbeslut, avseende marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur, ska Telia upplåta en del av sitt nät till andra operatörer och tillhandahålla en process för operatörsbyte i de fall slutkunderna väljer att byta leverantör för till exempel bredbandstjänster. Men Telia krävde att den operatör som begärde bytet skulle uppvisa en skriftlig fullmakt från den frånträdande operatören.

PTS konstaterade att detta inte var i enlighet med Telias skyldigheter och myndigheten riktade därför ett föreläggande mot bolaget.

Telia följer föreläggandet

För att kontrollera om Telia följer PTS föreläggande så har myndigheten genomfört en granskning.

Granskningen visar att Telia ändrat sitt förfarande vid begäran om operatörsbyte på ett sådant sätt att bolaget följer PTS föreläggande. PTS avskriver därför ärendet från vidare handläggning.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
Marielle Sjögren, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera marknaden och vid behov ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

Marknaden för lokalt tillträde

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Soneras nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia nät.

Om operatörsbyte

Med operatörsbyte avses i det här fallet att Telia kopplar ned tillträdet till accessnätet för den operatör som för närvarande använder den tillträdesreglerade fiberförbindelsen och istället kopplar in en annan operatör. Den nya operatören hyr sedan den passiva fiberförbindelsen i accessnätet från Telia, på de villkor som ska gälla enligt skyldighetsbeslutet. Detta föregås av att slutkunden har valt att sluta avtal med en ny operatör om tillhandahållande av tjänster.

Väl fungerande operatörsbyten på grossistmarknaden för bredband har avgörande betydelse för att öka konkurrensen och möjliggöra valfrihet för konsumenter och mindre företag att välja leverantör. Därför har operatörsbyten på fiberinfrastruktur till enfamiljshus under en längre period varit en prioriterad fråga i PTS konkurrenstillsyn. Från 2016 har antalet förfrågningar till Telia om operatörsbyte av fiberförbindelser till enfamiljshus från tillträdande operatörer ökat.