Kartläggning av operatörers säkerhetsarbete

2019-05-21

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför en enkät till cirka 600 små och medelstora operatörer för att ta reda på vad de kan och hur de följer reglerna om driftsäkerhet och integritetsskydd.

Det finns regler om driftsäkerhet och skydd för behandlade uppgifter som teleoperatörer måste följa. Kartläggningen som PTS genomför är en kombinerad informations- och tillsynsinsats. Syftet är att öka aktörernas kunskap om gällande regler om driftsäkerhet och skydd för behandlade uppgifter samt att granska hur de följer reglerna på området.

Historiskt sett har PTS lagt mycket tid och resurser på att bedriva tillsyn över de operatörer som har flest abonnenter, eftersom en granskning av dessa operatörer får störst effekt.

– Alla användare ska kunna lita på sin operatör och känna sig trygga med att operatören följer reglerna om driftsäkerhet och integritet. Därför väljer vi att granska mindre aktörer, och inte enbart de större operatörerna, säger Petra Nilsson, jurist på PTS.

PTS har skickat ut en enkät till över 600 aktörer. Målet är att kunna dra generella slutsatser om aktörernas driftssäkerhets- och integritetsarbete utifrån de samlade enkätsvaren. Kartläggningen kommer att avslutas genom en rapport som publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Petra Nilsson, jurist, PTS avdelning för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser.