PTS samråder regler för bredbandsmarknaderna

2019-05-22

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar nu förslag på konkurrensreglering för marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur. Myndigheten ber nu om synpunkter från marknadens aktörer.

EU-kommissionen har ålagt PTS att regelbundet analysera vissa marknader inom sektorn för elektronisk kommunikation. På den svenska slutkundsmarknaden för fast bredband är ett antal olika aktörer verksamma, både privata små och stora aktörer, samt stadsnät och kommunala bolag. De tillhörande grossistmarknaderna, lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur (även kallade marknaderna 3a och 3b), är marknader som kännetecknas av såväl utbyggnad som strukturella förändringar.

Myndigheten inleder nu samråd, avseende marknadsavgränsning, trekriterietest, SMP-bedömning och skyldighetsbeslut.

Telia fortsatt reglerad på marknad 3a

Vad gäller marknad 3a (lokalt tillträde till nätinfrastruktur) konstaterar PTS att Telia har en sådan särställning på marknad 3a. PTS presenterar i utkast till beslut två separata nationella grossistmarknader; marknaden för lokalt tillträde till fibernät, samt marknaden för lokalt tillträde till kopparnät.

PTS analys visar att Telia har en sådan ekonomisk särställning på båda delmarknaderna att det motiverar en fortsatt nationell reglering. Konkurrenssituationen är inte sådan på någon av marknaderna att myndigheten finner skäl att avgränsa lokala eller regionala delmarknader.

De nu föreslagna skyldigheterna för Telia innebär bland annat att bolaget ska:

  • Tillhandahålla fysiskt tillträde och samlokalisering
  • Tillämpa kostnadsorienterade priser
  • Tillämpa icke-diskriminerande villkor
  • Möjliggöra operatörsbyte.

Marknad 3b fortsätter vara oreglerad

På marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur konstaterar PTS att konkurrenssituationen är fortsatt god. PTS finner inte skäl att göra en annan bedömning än att marknaden för centralt tillträde fortsatt bör vara oreglerad.

 PTS har i samband med de senaste marknadsanalyserna gradvis lättat på regleringen på dessa marknader. Vi kan se en positiv utveckling för konsumenterna och detta visar att Sverige är på rätt väg. Därför är det viktigt att regleringen även fortsättningsvis främjar detta, säger Rikard Englund, chef PTS avdelning för marknadsreglering.

Samråd med marknaden

PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut. Senast den 19 juni 2019 ska synpunkter ha inkommit.

PTS bjuder in till hearing

Med anledning av samrådet bjuder PTS in till ett informationsmöte, där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. Mötet äger rum den 29 maj i PTS lokaler på Valhallavägen i Stockholm.

Mejla smp@pts.se för anmälan. 

Klicka här för att läsa samrådet.

Mer information
Jennie Agardh, PTS avdelning för marknadsreglering, 073-644 57 92
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

PTS ska fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt gällande lag. Marknadernas geografiska omfattning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas.

PTS konkurrensreglering bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna. Marknaderna ska ses över regelbundet och PTS gör därför en ny analys ungefär var tredje år.

Om marknaden Lokalt tillträde i grossistledet

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) avser idag fysiskt och virtuellt lokalt tillträde i grossistledet till kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur i accessnätet.

Nuvarande reglering av marknaden innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder, genom att köpa tillträde till den del av Telias (SMP-operatör) nät som når fram till slutkunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telias nät.

Om marknaden Centralt tillträde i grossistledet

Marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) avser virtuellt, icke-fysiskt tillträde i grossistledet med regional eller nationell tillträdespunkt till fasta nät.

Centralt tillträde innebär att operatören hyr en komplett tjänst för överföring av bredband till slutkunden. Operatören behöver alltså inte installera egen utrustning i telestationen utan hyr/köper tjänsten från en nätägare. Centralt tillträde gör det lättare för operatörer att erbjuda bredband, t.ex. i områden där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig för flera operatörer att investera i egen bredbandsutrustning.