Efter stormen Alfrida: Mobiloperatörernas incidenthantering granskas

2019-02-12

Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska mobiloperatörernas hantering av de störningar och avbrott i telefoni- och internettjänster som uppstod till följd av stormen Alfrida.

Stormen Alfrida, som drabbade delar av Sverige, medförde omfattande störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster till följd av strömavbrott. PTS ska nu granska om mobiloperatörernas incidenthantering har varit godtagbar i förhållande till kraven om driftsäkerhet.

Ansvaret för att åtgärda strömavbrott vilar primärt på elbolagen, men det finns också regler om att operatörerna ska leva upp till vad som kallas rimliga krav på driftsäkerhet. Dessa krav gäller oavsett strömavbrott eller andra påfrestningar.

Enligt PTS föreskrifter ska operatörerna säkerställa att incidenter rapporteras internt och att åtgärder vidtas skyndsamt. Operatörerna ska också ha system som bland annat slår larm vid störningar eller avbrott samt en beredskap att dygnet runt ta emot sådana larm och påbörja åtgärder.

Mer information

Per Ekare, nätsäkerhetsavdelningen: 08-678 56 52
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Blogginlägg om hur telefonin påverkas av strömavbrott.

Om PTS arbete med tillsyn av driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster, utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. För den planlagda tillsynen tar PTS årligen fram en tillsynsplan som beskriver myndighetens inriktning.