Tele2 har förbättrat sina riskanalyser

2018-06-19

Tele2 har standardiserat sättet för hur de genomför riskanalyser för att motverka integritetsincidenter. PTS avslutar därför sin granskning av hur operatören identifierar, analyserar och dokumenterar risker.

Operatörer hanterar en mängd uppgifter om användarna och deras kommunikation för att kunna leverera sina tjänster. Uppgifterna måste hanteras på rätt sätt så att användarnas integritet skyddas. PTS inledde förra året en tillsyn mot Tele2 för att granska hur företaget arbetar med att analysera riskerna för integritetsincidenter.

Granskningen har bland annat skett genom månatliga avstämningar av Tele2:s arbete med riskanalyser och hur dessa dokumenteras. PTS bedömer att företaget lever upp till kraven och avslutar nu sin granskning.

PTS planerar att granska andra operatörers arbete med riskanalyser.

Riskanalyser är basen för ett ändamålsenligt säkerhetsarbete, och är viktiga för att operatörerna ska kunna säkerställa att de uppgifter de behandlar hålls konfidentiella, säger Isabelle Westerlund på PTS nätsäkerhetsavdelning. Vi behöver se till att operatörerna tar detta arbete på största allvar. 

Läs beslutet

Mer information

Isabelle Westerlund, PTS enhet för säker och konfidentiell kommunikation, tfn: 073-644 55 31
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.