Rapport: Pilotprojekt om hur webbplatser kan stå emot överbelastningsattacker

2018-12-21

Sunet och Netnod har drivit ett pilotprojekt som undersökt hur samhällsviktiga webbplatser kan stå emot överbelastningsattacker och andra nätstörningar. Projektet har nu levererat sin rapport till Post- och telestyrelsen (PTS).

Samhällsviktiga webbplatser behöver ständigt vara nåbara och klara höga trafikvolymer och nätstörningar. Webbplatsinnehavaren ska säkerställa skyddet utifrån hur viktig webbplatsen är för verksamheten. Det finns dock störningar som exempelvis storskaliga överbelastningsattacker eller partitionering av Sverige som kan vara svåra att hantera för enskilda webbplatsinnehavare.

Pilotprojektet, som har finansierats av PTS, har letts av Sunet vid Vetenskapsrådet och knutpunktsleverantören Netnod. Syftet med projektet har varit att dels undersöka hur extrema påfrestningar påverkar webbplatser, dels utveckla lösningar som minimerar konsekvenser av sådana till exempel överbelastningsattacker.

– Pilotprojektet har gett oss viktig kunskap som vi kommer att ta tillvara i vårt fortsätta arbete med att göra internetinfrastrukturen i Sverige motståndskraftig, säger Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning.

Läs rapporten

Mer information

Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 56 59
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med robust kommunikation

PTS arbetar för att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar på samhället. Vi genomför utbildning och övningar för ökad krishanteringsförmåga, utredningar och analyser, samt robusthetsåtgärder i samarbete med marknadens aktörer för att stärka nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras.

Marknadens aktörer bygger in säkerhet i sina nät och tjänster utifrån kommersiella grunder och rättsliga krav. Då det finns behov av åtgärder som går utöver det kan PTS bidra med finansiering.