PTS samråder förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet

2018-02-22

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Nu efterlyser PTS synpunkter på förslaget.

PTS genomförde under hösten 2017 ett samråd om kalkylmodellen för det fasta nätet, inklusive omprövningsbeslut av gällande prisskyldigheter. Myndigheten fick då in många och relevanta synpunkter.

Samråd till den 16 mars 2018

Efter att ha genomfört vissa justeringar genomför nu PTS ytterligare ett nytt samråd kring den föreslagna kalkylmodellen. Denna gång har en detaljerad beskrivning tagits fram kring vilka delar som ändrats sedan det samråd som genomfördes under hösten 2017.

Detta samråd pågår till den 16 mars 2018 och innehåller följande delar:

  • Omprövning av beslut om skyldigheter på marknaden för fast samtalsterminering respektive marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur
  • Modellreferensdokument med principer för framtagande av kalkylmodell för det fasta nätet
  • Kalkylmodell för det fasta nätet
  • Modelldokumentation av kalkylmodell för det fasta nätet
  • Kalkylränta (WACC) för det fasta nätet

 Omfattningen av dokumentationen är nödvändig för att på ett transparent och rättssäkert sätt förstå på vilka grunder som specifika kostnadsresultat har beräknats. Vår förväntan är dock att fokus ska ligga på de förändringar som PTS föreslår i förhållande till de versioner som var på samråd under hösten 2017, säger Rikard Englund, chef på PTS konkurrensavdelning.

Klicka här för att ta del av samrådet.

PTS styrelse fattar beslut om kalkylmodellen

Efter att samrådet genomförts och inkomna synpunkter beaktats sker en notifiering till EU-kommissionen. Det är PTS styrelse som slutgiltigt fattar beslut om den nya modellen för fastställande av nya kostnadsresultat.

Mer information
Kristian Viidas, chef PTS enhet för ekonomisk analys, 073-644 57 43
PTS presstelefon, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska fatta beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.