PTS sammanfattar konkurrenstillsynen 2017

2018-03-23

Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för fjolåret.

Varje år tar Post- och telestyrelsen (PTS) fram en tillsynsplan i dialog med marknadens aktörer. En gång per år sammanställer PTS sedan en tillsynsrapport och redovisar där resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd.

Icke-diskriminering och pristillsyn

Under 2017 fortsatte PTS att granska förutsättningarna för icke-diskriminering, på delmarknaden för lokalt tillträde i grossistledet. Resultatet av tillsynen var att PTS, inom ramen för genomförd tillsyn, fann att förutsättningarna var på plats för att Telia i enlighet med PTS skyldighetsbeslut ska kunna följa kravet på att ge operatörer som hyr tillträde till Telias nät samma villkor som Telia ger sin egen slutkundsverksamhet (så kallat equivalence of input, EOI).

Generellt under 2017 låg pristillsyn högt uppe på PTS agenda. Myndigheten granskade bland annat hur operatörerna följer skyldigheterna om maxpris vid mobil samtalsterminering och vilka priser Telia sätter på koppartillträde.

Under året genomförde PTS även ett så kallat ekonomiskt replikerbarhetstest avseende Telias prissättning på tillträde till fibernät. Syftet var att säkerställa att operatörer som hyr fiber av Telia ska kunna konkurrera med Telia på slutkundsmarknaden.

Roaming och öppet internet

Den 15 juli 2017 trädde nya regler i kraft som innebär att en operatör, som huvudregel, inte får debitera sina kunder några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för ringda eller mottagna samtal, sms eller datatjänster inom EU.

PTS inledde under 2017 två granskningar kring hur operatörerna Telenor och Tre (Hi3g) följer roamingreglerna. Ärendet rörande Telenor är avslutat medan det rörande Tre fortfarande pågår.

Myndigheten fortsatte under fjolåret också att granska hur efterlevnaden av reglerna om att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt, så kallad nätneutralitet eller öppet internet. Under 2017 förelade PTS också Telia att upphöra med trafikstyrning. Det ärendet överklagades till Förvaltningsrätten.

Utbyggnadslagen

Under 2017 inledde PTS en granskning kring hur fem kommunala stadsnät efterlever utbyggnadslagens regler om att nätinnehavare ska lämna information, till exempelvis via Ledningskollen.

Myndigheten startade även en granskning över vilka rutiner Telia har för att hantera begäran om tillträde till infrastruktur. Samtliga tillsynsärenden kring utbyggnadslagen pågår fortfarande.

– Under 2017 har vi följt den tillsynsplan som fastställdes i början av året och det har lett till att vi under året både startade och avslutade många granskningar som är principiellt viktiga. I vår tillsyn måste vi vara i takt med hur både marknaderna och reglerna utvecklas, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.

Klicka här för att ta del av tillsynsrapporten.

Tillsynsplan 2018

Inom kort kommer PTS presentera planen för 2018 års tillsyn

Mer information
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55