Pilotprojekt för att säkra samhällsviktiga webbplatser mot extrema påfrestningar

2018-04-27

Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar ett pilotprojekt som ska undersöka vilka lösningar som bäst kan minimera risken för att samhällsviktiga webbplatser går ner vid överbelastningsattacker och andra nätstörningar.

– När projektet är avslutat vet vi bättre hur vi kan skydda oss och en förhoppning är att någon av de testade lösningarna visar sig vara väl fungerande att de senare kan tas i operativ drift för att skydda samhällsviktiga webbplatser, säger Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning.

Samhällsviktiga webbplatser behöver ständigt vara nåbara och klara höga trafikvolymer och nätstörningar. Det är webbplatsinnehavaren som ska säkerställa skyddet utifrån hur viktig webbplatsen är för verksamheten. Det finns dock störningar som exempelvis storskaliga överbelastningsattacker eller partitionering av Sverige som kan vara svåra att hantera för enskilda webbplatsinnehavare.

PTS finansierar därför ett pilotprojekt som syftar till att dels undersöka hur extrema påfrestningar påverkar webbplatser, dels utveckla lösningar som minimerar konsekvenser av sådana till exempel överbelastningsattacker. Projektet leds av Sunet vid Vetenskapsrådet, som tillsammans med knutpunktsleverantören Netnod ska driva projektet och ta fram en pilotlösning som ger en robust infrastruktur för distribution av webbaserat internetinnehåll.

Pilotlösningen kommer att bestå av ett antal noder i olika storlekar för att undersöka om det är möjligt att bygga stora noder som kan hantera mycket datatrafik likväl som små noder där investerings-, utrymmes- och produktionskostnaden är låg. Projektet ska utvärdera vilka insatser och lösningar som ger bäst effekt vid extrema påfrestningar. Lösningarna är inte tänkta att ersätta kommersiella lösningar, utan utgör ett komplement till de lösningar som redan idag finns på marknaden.

Projektet pågår under 2018.

Mer information
Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 56 59
Börje Josefsson, Sunet, tfn: 070-561 08 37
Patrik Fältström, Netnod, tfn: 070-605 90 51
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med robust kommunikation

PTS arbetar för att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar på samhället. Vi genomför utbildning och övningar för ökad krishanteringsförmåga, utredningar och analyser, samt robusthetsåtgärder i samarbete med marknadens aktörer för att stärka nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras.

Marknadens aktörer bygger in säkerhet i sina nät och tjänster utifrån kommersiella grunder och rättsliga krav. Då det finns behov av åtgärder som går utöver det kan PTS bidra med finansiering. Under 2017 finansierade PTS bland annat åtgärder för att utveckla förmågan till störningsrapportering, ökad robusthet vid förläggning av kanalisation för fiber vid passage av vattendrag samt skyddsåtgärder för ett antal noder som är av särskild betydelse för samhällsviktiga funktioner.