God tillgång till öppet internet i Sverige

2018-06-20

Slutanvändare har i dag god till gång till ett öppet internet. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Men myndigheten kommer fortsätta bevaka frågan.

En huvudregel i EU-regelverket är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av leverantörerna av internetanslutningstjänsterna. Det innebär bland annat att slutanvändare har rätt att använda applikationer, tjänster och terminalutrustning efter eget val.

PTS uppgift är att övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet, även kallat nätneutralitet, efterlevs. PTS ska också varje år rapportera sina tillsynsaktiviteter kring öppet internet till bland annat EU-kommissionen.

Systematisk tillsyn och marknadsbevakning

Nätneutralitet har varit ett prioriterat område i PTS tillsyn både 2017 och 2018. PTS har arbetat systematiskt med marknadsbevakning och tillsyn exempelvis genom att under 2017 granska ett flertal internetoperatörers trafikstyrningsåtgärder och tillhandahållande av specialiserade tjänster, optimerade för särskilt innehåll. PTS samlade in information i form av enkätfrågor riktade till ett urval av internetoperatörer, som står för den största delen av fast och mobil kommunikation.

I granskningen kunde PTS inte finna något som tyder på att reglerna om trafikstyrning inte efterlevs.

- Generellt så kan vi konstatera att slutanvändarna i dag har goda möjligheter att välja internettjänstoperatör. Detta påverkar slutanvändarnas tillgång till öppet internet positivt, säger Emma Närvä, PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster.

PTS granskar affärsmodeller

Under hösten 2017 gjorde PTS en genomgång av mobiloperatörernas avtalsvillkor för att se om operatörerna i sina avtal begränsar slutanvändarnas rätt till ett öppet internet. Genomgången resulterade i att PTS i början av 2018 granskade ett av avtalsvillkoren hos operatören Telenor närmare, vilket ledde till att operatören rättade sig och i en angränsande granskning av operatören Tre bedömde PTS efter utredning att avtalsvillkoret inte stod i strid med regelverket.

2017 fastslog PTS att det är en otillåten trafikstyrning att ge slutanvändare fortsatt tillgång till vissa utvalda tjänster medan övrig dataanvändning är blockerad när den avtalade datavolymen är förbrukad. För att vidare klargöra hur kommersiella villkor kan vara utformade för att vara i linje med regleringen, inledde PTS under rapporteringsåret en granskning kring Telias erbjudande om fri surf på sociala medier. Denna granskning syftar till att skapa en bättre förståelse för hur erbjudandet påverkar slutkundernas val och användning av vissa tjänster på internet och om erbjudandet är i enlighet med reglerna. Det ärendet är ännu inte avslutat.

- Vi ser en större variation i erbjudandena på mobil än fast internetanslutning, på mobilsidan testar operatörerna flera olika typer av affärsmodeller och vår roll är att fortsatt bevaka och granska så att dessa följer reglerna om ett öppet internet, säger Emma Närvä, PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
Emma Närvä, PTS enhet för elektroniska kommunikationstjänster, 073-644 57 63
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om öppet internet och nätneutralitet

Ett öppet internet innebär att slutanvändare har rätt att få tillgång till information och innehåll, att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster och använda den utrustning de vill när de använder internet. Detta gäller oavsett var slutanvändaren befinner sig och oavsett varifrån informationen kommer och vart den ska. Ett öppet internet är bland annat viktigt för yttrandefrihet, valfrihet och innovation.

Begreppet nätneutralitet används ofta i diskussionen om ett öppet internet. Detta begrepp bygger på principen att leverantören av internetanslutningstjänsten ska behandla all internettrafik likvärdigt.

Läs mer om regelverket på www.pts.se/oppetinternet