Förening i Fagersta ska få tillträde till VB Energis kanalisation

2018-07-04

Den ekonomiska föreningen Engelnet i Fagersta ska få tillträde till energibolaget VB Energis kanalisation. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om i en tvistlösning.

Genom utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

Enligt lagen ska en nätinnehavare besvara en begäran om tillträde inom två månader.

Den ekonomiska föreningen Engelnet i Ängelsberg, Fagersta, har begärt att få tillträde till VB Energis kanalisation på vissa angivna platser för utbyggnad av fibernät inom ett område som sträcker sig mellan Ombenning, Stabäck, Ängelsberg och Flohäll.

VB Energi svarade dock inte på begäran och på Engelnets begäran har PTS därför avgjort tvisten mellan parterna.

Till att börja med konstaterar PTS att det faktum att VB Energi inte svarat på begäran måste tolkas som ett avslag, och att det därför har uppstått en tvist.

PTS ger Engelnet rätt

Huvudregeln i utbyggnadslagen är att tillträde ska lämnas. Om så inte sker ska nätinnehavaren – i det här fallet VB Energi – motivera varför ett tillträde inte är rimligt. Enligt VB Energi kan leveransen av el påverkas om Engelnet får tillträde till kanalisationen. Men bolaget har inte specificerat vilken typ av störningar som skulle kunna inträffa. Det räcker därför inte som avslagsgrund, anser PTS.

VB Energi har också anfört att bolaget i framtiden kan ha behov av utrymmet i kanalisationen, men utan att konkretisera detta. Enligt PTS kan det inte vara tillräckligt för att det ska anses finnas utrymmesbrist och vara grund för avslag.

VB Energi har meddelat att bolaget inte vet om elkablarna ligger i rör eller direkt i marken. Att endast hävda att bolaget inte vet om kanalisation finns är inte ett tillräckligt skäl för avslag, och inte heller ett hinder för PTS att i det här fallet besluta om tillträde.

Sammanfattningsvis konstaterar PTS att Engelnet ska beviljas tillträde till den kanalisation som VB Energi har på de aktuella platserna.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information

Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer om lagen

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.