Bättre information för krishanterande myndigheter vid driftstörningar

2018-05-22

Post- och telestyrelsen (PTS) driftsätter under veckan ett nytt system som operatörer kan använda för att rapportera driftstörningar på bredband, fast och mobil telefoni. Störningsinformationen överförs automatiskt till SOS Alarms webbtjänst SOS.nu.

Vid driftstörningar är kraven på snabb och uppdaterad information om läget höga. PTS har därför utvecklat ett nytt system för att underlätta för operatörer och andra tjänsteleverantörer att rapportera driftstörningar på ett standardiserat sätt.

Det nya rapporteringssystemet ”Navet” överför störningsinformation direkt till SOS Alarm så att kommuner, länsstyrelser och andra krishanterande myndigheter snabbt får tillgång till information om störningar i telefoni- och bredbandsnäten. Informationen presenteras via kartor och kan filtreras på geografisk nivå. Systemet används av de större teleoperatörerna samt flertal stadsnät. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till ”Navet”.

Driftstörningsinformationen går att nå via SOS.nu (fd Samverkanswebben) för krishanterande myndigheter utan kostnad.

Implementeringen av det nya systemet pågår under veckan och ska vara avslutad den 25 maj 2018. Systemet ersätter de tidigare rapporteringssystemen GLU (gemensam lägesuppfattning) och DIO (driftinformation mellan operatörer).

Läs mer

Navet  system för telestörningsinformation

Mer information

Mats Idberg, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 56 73

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med robust kommunikation

PTS arbetar för att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar. Vi genomför utbildning och övningar för ökad krishanteringsförmåga, utredningar och analyser, samt robusthetsåtgärder i samarbete med marknadens aktörer för att stärka nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras.

Om SOS.nu

SOS.nu är ett verktyg för regional och lokal samverkan med fokus på ett effektivt informationsutbyte och samverkan mellan samhällets larm- och ledningscentraler och krisledande aktörer. Läs mer SOS.nu