PTS granskar operatörers säkerhetsskyddsarbete

2017-11-02

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av hur säkerhetsskyddsarbetet bedrivs hos operatörer. Granskningen som beräknas vara klar i februari 2018 är en del av myndighetens arbete med totalförsvarsplanering inom sektorn elektronisk kommunikation.

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamhet som är av betydelse för rikets säkerhet eller som behöver skyddas mot terrorism. Aktörer som bedriver den här typen av verksamhet ska ha det säkerhetsskydd som verksamheten behöver.

Processer för säkerhetsanalyser

PTS kommer att granska säkerhetsskyddsarbetet hos några av de operatörer som tillhandahåller nät och tjänster som är särskilt betydelsefulla för samhället. Syftet är att få en fördjupad bild av hur operatörerna identifierar och dokumenterar behovet av säkerhetsskydd samt vilka processer och rutiner de använder för sitt arbete med säkerhetsanalyser.

Med granskningen vill PTS även identifiera eventuella behov av nya regler samt sprida kunskap om hur ett ändamålsenligt säkerhetsskyddsarbete kan bedrivas.

Mer information
Joanna Rutkowska, nätsäkerhetsavdelningen: 08-678 57 16
PTS presstjänst: 08-678 55 55


Om PTS arbete med tillsyn av säkerhetsskydd

Bestämmelser om säkerhetsskydd gäller både offentlig och privat verksamhet. Aktörer som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin verksamhet mot brott som kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage, samt mot terrorism. Säkerhetsskyddsåtgärderna ska även skydda hemliga uppgifter Säkerhetsskyddet är ett viktigt verktyg för att stärka totalförsvaret och skydda planeringen från antagonistiska skador och angrepp.

PTS har tillsynsansvar inom sektorn elektronisk kommunikation. Det innebär att PTS har till uppgift att kontrollera operatörernas säkerhetsskyddsarbete. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, som denna granskning är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.

PTS har initierat flera åtgärder för att stärka arbetet med säkerhetsskydd och totalförsvar inom sektorn för elektronisk kommunikation. Myndigheten har tagit fram en övnings- och utbildningsstrategi för åren 2018–2021. PTS håller även utbildningar och jobbar kontinuerligt med vägledning, rådgivning och reglering inom dessa områden.